Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 17.06.2008 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: podjazd przed budynkiem

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • telefon zaufania, infolinia
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznychi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

rodzaj pomocy: oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną- indywidualną (konsultacje diagnostyczne, wychowawcze, terapia specjalistyczna) i grupową (grupa rozwoju osobistego, warsztaty umiejętności psychologicznych, maratony terapeutyczne) zarówno dla osób doznających jak i stosujących przemoc, oraz prawną dla osób doznających przemocy i świadków.
adresaci pomocy: osoby doznające i stosujące przemoc, świadkowie przemocy domowej
miejsce: własna placówka
specjaliści: Ewa Podgórska, mgr społecznej psychologii klinicznej. Od 3 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Urszula Podsiadło, mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie I i II stopnia.

Tomasz Majewski, magistrant psychologii. Odbył staż zawodowy, pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Marcin Korowaj, mgr pedagogiki specjalnej, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie I stopnia

Paulina Wiktorska — dr prawa

Grzegor Wrona — mgr prawa
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Punkt Informacyjno — Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście

rodzaj pomocy: Punkt oferuje m.in. : wstępną informację nt. metod, form pomocy oraz podjęcia leczenia uzależnień, współuzależnenia i przeciwdziałania przemocy domowej, konsultacje specjalistów ds. uzależnień (dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających); poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób uwiklanych w przomc domową (doznających i stosujących przemoc); porady prawne; edukację i porady prozdrowotne, szczególnie w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS; udostępnianie klientom materiałów edykacyjnych i informacyjnych (adresów placówek specjalistycznych)
adresaci pomocy: mieszkańcy dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy
miejsce: ul. Krucza 6/14A
specjaliści: Ewa Podgórska — mgr psychologii, koordynator Punktu

Anna Wiechcińska — mgr psychologii, licencjonowany trener PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wanda Paszkiewicz — mgr psychologii, licencjonowany trener PTP, superwizor treningów psychologicznych PTP, specjalista ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Bożena Paczuska — mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, specjalista ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Elżbieta Sideris — mgr psychologii ;

Agata Czaja — mgr psychologii, specjalista ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Dorota Krawczyk — mrg psychologii;

Katarzyna Luchowska — mgr psychologii;

Jacek Znamierowski — specjalista ds. uzależnień

Dariusz Czechowicz — mgr. politologii, specjalisty ds. HIV, AIDS

Anna Matyja — prawnik;

Marta Trela — prawnik;

Grzegorz Wrona- prawnik;

Przemysław Molenda — prawnik.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Niebieska Godzina Wychowawcza — program szkoleniowy dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie profilaktyki i wczesnej interwencji zjawiska przemocy w rodzinie

rodzaj pomocy: Ma on na celu profilaktykę zjawiska przemocy – rozpoznawanie i wczesną interwencję. Pośrednimi odbiorcami będą uczniowie, którym nauczyciele przekażą zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę podczas tzw. „niebieskich godzin wychowawczych”.
adresaci pomocy: program skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów warszawskich szkół podstawowych
miejsce: warszawskie szkoły podstawowe
specjaliści: Monika Lakowska — mgr psychologii;
Ewa Podgórska — mgr psychologii;
Mariusz Moderski — mgr pedagogiki;
odpłatność: w pełni
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie

rodzaj pomocy: Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" — 0801-12-00-02 działa:

od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-22.00, w niedziele i święta — w godz. 8.00- 16.00

dzwoniąc pod nr 0801-12-00-02 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Telefoniczna poradnia prawna:
022/666-28-50 — poniedziałek, wtorek godz. 17.00-21.00

0801-1200-02 — środa, godz. 18.00-22.00

Poradnia mailowa
Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
adresaci pomocy: osoby uwikłane w przemoc domową (doznające przemocy, stosujące przemoc, świadkowie, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej
miejsce: ul. Szczotkarska 48 A, Warszawa
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Studium Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie

rodzaj pomocy: Program realizowany na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
adresaci pomocy: osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
miejsce:
specjaliści: Wanda Paszkiewicz — mgr psychologii, licencjonowany trener PTP, superwizor treningów psychologicznych PTP, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Kierownik Studium

Anna Wiechcińska — mgr psychologii, licencjonowany trener PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Monika Lakowska — mgr psychologii;

Luis Alarcon — mgr psychologii, psychoterapeuta, licencjonowany trener PTP, superwizor treningów psychologicznych PTP, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Mariusz Moderski — mrg psychologii
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Żurawia 16/20
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 499-37-33
fax: -
e-mail: info@niebieskalinia.org
WWW: niebieskalinia.org

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Żurawia 16/20
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 499-37-33
fax: 22 625 59 43

Oddziały

rodzaj oddziału: Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
adres: Łucznica 10, 08-440 Pilawa
dzielnica: całe miasto
telefon: -

Osoby zarządzające organizacją

Luis Alarcon Arias – prezez Zarządu
Wanda Paszkiewicz – z-ca prezesa Zarządu
Anna Wiechcińska – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2004
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000206133
REGON: 015766791
nr konta bankowego: 81116022020000000047740321
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Niebieska Linia
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
 2. ochronę i promocję zdrowia
 3. promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 4. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 7. porządek publiczny i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 8. promocja i organizacja wolontariatu
 9. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
 10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 11. działalność wspomagająca szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego
 12. wszystkie wyżej wymienione cele są realizowane na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa.