Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 21.05.2008 r.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży (TPM)

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: nieprzystosowane lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – m.in. strome schody; w tej chwili nie prowadzimy specjalnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • inne

— dorośli:

 • telefon zaufania, infolinia

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • inne

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • telefon zaufania, infolinia

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

rodzaj pomocy: Celem zadania jest poprawa funkcjonowania osób będących w trudnej sytuacji życiowej pod względem psychicznym i społecznym oraz wyrównanie szans w zakresie kompetencji rodzicielskich, obywatelskich poprzez stworzenie rodzinom warunków, w których będą mogły uzyskać większą świadomość społeczną (jakie mają prawa, przywileje i obowiązki jako obywatele, gdzie mogą uzyskać pomoc a co są sami w stanie zdziałać) oraz świadomość „rodzinną”, czyli sytuacji pomiędzy poszczególnymi członkami — jakie są obowiązki i przywileje wynikające z roli rodzica i dziecka, jakie są sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu TPM oferuje pomoc zarówno całej rodzinie, jak i indywidualnie rodzicom oraz młodzieży. Kompleksowa pomoc dla całej rodziny zwiększa skuteczność proponowanych działań, a tym samym zapewnia rodzinom większy komfort, większe bezpieczeństwo, trwalsze zmiany w systemie rodzinnym.
Program TPM jest realizowany poprzez tworzenie alternatywnego środowiska dla rodziny – miejsca, do którego młodzież i rodzice w obliczu kryzysu i trudności mogliby się udać i uzyskać pomoc oraz wsparcie, ale też kształtującego nowe konstruktywne postawy i zachowania, dającego nowe możliwości rozwoju i wspierającego w pozytywnych działaniach, promującego zdrowy styl życia: bez alkoholu i narkotyków, z konstruktywnymi formami spędzania czasu wolnego, podkreślającego potrzebę osobistego rozwoju i dbania o swoje zdrowie na różnych poziomach, kładącego nacisk na profilaktykę alkoholizmu i przemocy.
Pomoc w zakresie zmiany ważnych wzorców dotyczących: sposobów spędzania wolnego czasu (np. odejście od „pokoleniowego” picia piwa przed telewizorem), radzenia sobie z trudnościami (przy pomocy substancji psychoaktywnych), sposobów tworzenia relacji międzyludzkich (zaprzestanie stosowania przemocy), obrazu własnego „ja” i otaczającej rzeczywistości umożliwią młodym ludziom i rodzicom porozumieć się i stworzyć wspólnie przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje potrzeby, czerpać satysfakcję z bycia razem i realizować się jako odrębne osoby.
Formy pomocy:
pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
- poradnictwo telefoniczne: telefon zaufania i interwencyjny dla młodzieży i rodziców,
-poradnictwo i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla młodzieży i rodziców,
-interwencje w sytuacjach kryzysowych dla młodzieży i rodziców,
- terapia indywidualna dla młodzieży
- terapia rodzinna
pomoc specjalistyczna:
-poradnictwo i konsultacje psychiatryczne dla młodzieży i rodziców,
-poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców,
-poradnictwo i konsultacje seksuologiczne dla młodzieży i rodziców.
adresaci pomocy: młodzież w wieku 15 — 25 lat oraz jej rodzice i opiekunowie
miejsce: TPM, ul. Andersa 29 w Warszawie
specjaliści: Realizatorem niniejszego programu jest zespół pracowników TPM – specjalistów mających doświadczenie w pracy z młodzieżą i jej rodzinami w swoich specjalnościach, znających specyfikę pracy w stowarzyszeniu pozarządowym, niektórzy są związani z TPM od początku jego istnienia. Pracownicy ci przeszli różne szkolenia w zakresie specyfiki pracy w telefonie zaufania, socjoterapii, nadużyć seksualnych, terapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), pomocy ofiarom przemocy, praw człowieka itp., systemowej pomocy rodzinie, prowadzenia grup i warsztatów, a ponadto mają ukończone studia wyższe w swojej specjalności. Od wielu lat z dużym zaangażowaniem biorą udział w realizacji działań w ramach innych programów TPM.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

„Twój czas na zdrowe życie” – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci

rodzaj pomocy: Celem programu profilaktyczno — terapeutycznego jest podejmowanie różnorodnych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zachowaniom zagrażającym zdrowiu u młodzieży i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia – bez używek wśród młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu poprzez naukę umiejętności społecznych i psychologicznych dzieci i młodzieży z grup ryzyka, wspieranie rozwoju osobistego, pobudzanie zainteresowań, tworzenie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej.
Cel ten jest realizowany poprzez tworzenie alternatywnego środowiska dla młodzieży. Z jednej strony będzie miejsce dla młodzieży, która doświadcza kryzysu i trudności oraz potrzebuje pomocy oraz wsparcia (zwłaszcza wskutek spiętrzenia trudności pod koniec roku szkolnego), z drugiej strony dla młodzieży, która właśnie wychodzi lub wyszła z kryzysu i chce się dalej zmieniać, rozwijać i uczyć nowych konstruktywnych umiejętności i zachowań dających jej szansę na zdrowe życie w różnych aspektach.
W ramach programu proponujemy wypracowany przez nas i niezwykle trafny, efektywny model realizujący w/w cele, czyli prowadzenie wielu różnorodnych działań profilaktyczno — terapeutycznych dla młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym:
I. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
- poradnictwo telefoniczne: telefon zaufania i interwencyjny dla młodzieży i rodziców,
- poradnictwo i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla młodzieży,
- interwencje w sytuacjach kryzysowych dla młodzieży,
- poradnictwo i konsultacje rodzinne,
II. Grupy dla młodzieży:
- grupa wsparcia,
- grupa rozwoju umiejętności życiowych i społecznych,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
III. Warsztaty rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla młodzieży
IV. Pomoc specjalistyczna
- poradnictwo psychiatryczne,
- poradnictwo seksuologiczne,
- poradnictwo prawne,
Program jest realizowany w okresie od 30 kwietnia do 20 czerwca 2008.
adresaci pomocy: młodzież w wieku szkolnym
miejsce: TPM, ul. Andersa 29 w Warszawie
specjaliści: Realizatorem niniejszego programu jest zespół pracowników TPM – specjalistów mających doświadczenie w pracy z młodzieżą i jej rodzinami w swoich specjalnościach, znających specyfikę pracy w stowarzyszeniu pozarządowym, niektórzy są związani z TPM od początku jego istnienia. Pracownicy ci przeszli różne szkolenia w zakresie specyfiki pracy w telefonie zaufania, socjoterapii, nadużyć seksualnych, terapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), pomocy ofiarom przemocy, praw człowieka itp., systemowej pomocy rodzinie, prowadzenia grup i warsztatów, a ponadto mają ukończone studia wyższe w swojej specjalności. Od wielu lat z dużym zaangażowaniem biorą udział w realizacji działań w ramach innych programów TPM.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: j.w.
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość:
telefon:
fax:
e-mail: tpm@free.ngo.pl
WWW: tpm.free.ngo.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 9:00-19:00
wtorek: 9:00-19:00
środa: 9:00-19:00
czwartek: 9:00-19:00
piątek: 9:00-19:00
sobota: okresowo
niedziela: okresowo

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. gen. Wł. Andersa 29
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 635-54-67, 887-88-05
fax: 22 635-54-67

Osoby zarządzające organizacją

Ewa Starzyk – przewodnicząca Zarządu TPM
Anna Przeradzka – wiceprzewodnicząca Zarządu TPM

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1989
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000009830
REGON: 001301643
nr konta bankowego: 29102010130000070201146059
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Niebieska Linia
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem działalności Towarzystwa jest niesienie pomocy młodzieży. Cel ten Towarzystwo realizuje poprzez: -tworzenie i animowanie alternatywnych lokalnych środowisk rówieśniczych, w tym: inicjowanie i animowanie organizacyjnych form aktywności społecznej młodzieży na rzecz siebie i swoich rówieśników w zakresie rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z osiąganiem stanu pełnego zdrowia (psychika, ciało i kontakty interpersonalne); - wspieranie przez osoby dorosłe młodzieży w podejmowanych przez nią działaniach; udzielanie młodym ludziom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w tym: udzielanie profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów młodzieży; podejmowanie w środowiskach młodzieżowych działań profilaktycznych chroniących szeroko rozumiane zdrowie młodego pokolenia (Statut Towarzystwa Pomocy Młodzieży z dn. 27.06.1998 r., rozdz. II & 8 i 9)
Towarzystwo Pomocy Młodzieży prowadzi swoją działalność od 1989 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, nie prowadzimy działalności gospodarczej, zaś wszystkie środki na realizację przedsięwzięć programowych pozyskujemy w formie dotacji finansowych i środków materialnych. Główne działania TPM są skoncentrowane na podstawowym celu, jakim jest niesienie pomocy młodzieży w wieku 15 – 25 lat i jej rodzicom z terenu Warszawy i okolic w rozwiązywaniu problemów oraz towarzyszenie im i wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym, a następnie podejmowanie różnorodnych działań ukierunkowanych na pełny rozwój młodego człowieka w zakresie spostrzegania ciała, funkcjonowania emocjonalnego i intelektualnego, a także kontaktów interpersonalnych. Istnienie miejsca, gdzie młodzi ludzie w trudnych sytuacjach mogliby się zwrócić i uzyskać pomoc, stanowi dla młodzieży ważną alternatywę. Dla wielu z nich TPM jest jedynym miejscem, gdzie mogą porozmawiać o swoich problemach (spotkania indywidualne, telefon zaufania), w przyjaznej atmosferze wśród rówieśników spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania (klub socjoterapeutyczny), lepiej poznać siebie (grupy edukacyjno – rozwojowe, warsztaty tematyczne), zobaczyć, że inni też mają problemy i że można wspólnie je rozwiązywać (grupy wsparcia i terapeutyczne). Chcemy, by dzięki naszym działaniom zgłaszający się młodzi ludzie nadal odzyskiwali wiarę w sens życia, stawiali sobie nowe i konstruktywne cele, uczyli się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawali swoje prawa i umieli ich bronić,znajdowali nowe wzorce i autorytety. Ogranicza to ryzyko wybrania niekonstruktywnych i patologicznych wzorców, a przede wszystkim stwarza im szansę na szczęśliwe życie i znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.