Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 14.05.2008 r.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • środowiskowy dom samopomocy
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie somatyczne
 • usługi opiekuńcze
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • schronisko/noclegownia
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— uzależnieni od narkotyków:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— inni:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Kawęczyńska 49
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 619-44 76, 818-04-01
fax: 22 818-51-67
e-mail: Warszawa praga@caritas.pl
WWW: www.Warszawa praga.caritas.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-15:00
sobota: 09:00-15:00
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
adres: Ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 818 05 84
rodzaj oddziału: Punkt Wydawania Odzieży
adres: Ul. Objazdowa, 03-775 Warszawa-Szmulki
dzielnica: Praga Północ
telefon:
rodzaj oddziału: Ośrodek Wychowawczy Caritas
adres: Ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 818 81 49, 774 28 16
rodzaj oddziału: Ośrodek Wolontariatu Caritas
adres: Ul. 11-go Listopada 17/19, Warszawa
dzielnica: całe miasto
telefon:
rodzaj oddziału: Katolicki Ośrodek dla Osób Specjalnej Troski
adres: Ul. Kobielska 10, 04-359 Warszawa
dzielnica: Praga Południe
telefon: 870 72 57

Osoby zarządzające organizacją

ks. Krzysztof Ukleja – dyrektor
ks. Andrzej Kowalski – zastępca dyrektora
ks. Dariusz Marczak – zastępca dyrektora

Dane formalne

status prawny: inna forma osobowości prawnej
rok rejestracji: 1992
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000223182
REGON: 040013098
nr konta bankowego: 20106000760000401010014005
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas należą:
 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
 2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących,
 3. pomoc społeczna,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 13. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 14. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 15. ratownictwo i ochrona ludności,
 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 17. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 19. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 20. promocja i organizacja wolontariatu,
 21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
 1. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji celów Caritas,
 2. organizowanie pomocy doraźnej,
 3. prowadzenie formacji i edukacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych,
 4. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych i wolontariuszy,
 5. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania oraz ośrodków studiów społecznych i socjologicznych,
 6. organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną.
Caritas na Pradze została powołana z dniem powstania nowej Diecezji Warszawsko-Praskiej – 4 maja 1992 r. na mocy Dekretu ówczesnego biskupa warszawsko-praskiego Kazimierza Romaniuka. Pierwszym mianowanym Dyrektorem Caritas DWP został ks. Krzysztof Ukleja – wikariusz Parafii Chrystusa Króla. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy. Biskup Ordynariusz w jednym z pierwszych wywiadów przedstawił następującą charakterystykę swojej diecezji: „Nowopowstała Diecezja Warszawsko-Praska jest szczególnie zróżnicowana kulturowo – socjalnie i to – może na szczęście – według następujących proporcji: około 30 procent ludności – chodzi głównie o linię Warszawa-Otwock – posiada wykształcenie średnie lub wyższe; na linii Warszawa-Tłuszcz czy Warszawa-Mińsk przeważają robotnicy, rzemieślnicy lub chłopo-robotnicy, znów w sumie 33 procent wszystkich mieszkańców nowej diecezji; wreszcie w takich dekanatach jak Stanisławów czy Jadów lub Siennica żyją głównie rolnicy, stanowiąc też około jednej trzeciej mieszkańców całej diecezji”. Szczególny charakter nowej diecezji nadają liczne szpitale i sanatoria znajdujące się na jej terenie, głównie w okolicach Otwocka. Patronem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Święty Brat Albert – Opiekun ubogich i potrzebujących. W budynku przy ul. Kawęczyńskiej 49 stanowiącym obecnie siedzibę centrali, w przeszłości mieściło się Niższe Seminarium Duchowne. W 1962 r. budynek zajęło państwo, podlegał on pod Kuratorium Oświaty – dopiero w grudniu roku 1992 w Komisji Majątkowej doszło do ugody między Kuratorium a diecezją: nieruchomość przywrócono Kościołowi. Wraz z koniecznymi remontami budynku przy Kawęczyńskiej 49, rozpoczęło się tworzenie pierwszych struktur Caritas. W centrum działalności Caritas jest ZAWSZE KAŻDY CZŁOWIEK UBOGI, CHORY i POTRZEBUJĄCY („RES SACRA MISER”) oraz jego potrzeby duchowe i humanitarne.