Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 09.06.2008 r.

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: dostępna kawiarenka bezalkoholowa i internetowa

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • opieka duszpasterska
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dorośli:

 • opieka duszpasterska
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania w środowiskowych formach wsparcia, w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Programy w świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych i klubach młodzieżowych

rodzaj pomocy: · prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeytycznych oraz zajęć i sekcji ogólnorozwojowych (edukacyjnych, sportowych i kulturalnych) dla dzieci i młodzieży,
· konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia,
· realizację programów profilaktycznych szczególnie z zakresu uzależnień,
· organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, przeglądów, festynów i zawodów,
b) działalność odpłatna
· organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zimowiska, kolonie, obozy, wyjazdy śródroczne i integracyjne) — częściowa odpłatność uczestników w wysokości uzależnionej od sytuacji finansowej rodziny.
adresaci pomocy: dzieci, młodzeż i ich rodzice ze środowisk zagrożonych patologią.
miejsce: Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael, ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa Formy wyjazdowe na terenie Polski wycieczki i wyjazd wakacyjny.
specjaliści: mgr Mieczysław Kucel — WSP Kraków — pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, dyrektor Ośrodka „Michael”, koordynator całości programu
mgr Agnieszka Piekarska Ciecwierz — psycholog — UKSW w Warszawie- psychologia kliniczna i osobowości
mgr Agnieszka Łyżwińska — pedagog; koordynator pracy dziecięcego Oratorium „Michatka”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, pedagogika w zakresie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mgr Anna Nikiciuk — pedagog w Oratorium „Michatka” — UMCS Lublin pedagogika specjalna resocjalizacji, oraz Magisterskie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
mgr Mariusz Jakukbowski — psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań u Michała” — UW, Wydział Psychologii, mgr Anna Służewska – psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań u Michała” – UW,
mgr Fiodor Korol-Borodziuk — Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, magister sztuki, kierunek instrumentalny,mgr Jakub Szymajda -instruktor siłowni (AWF w Warszawie), instruktor i trener kulturystyki i podnoszenia ciężarów, mgr Łukasz Brzyski — instruktor ścianki wspinaczkowej, uprawnienia instruktora sportu we wspinaczce sportowej z ukończonym kursem „bezpieczeństwo i asekuracja na sztucznej ścianie wspinaczkowej”, posiadającego kartę taternika. mgr Bożena Pieniążek — pedagog pracy — koordynacja zadań wychowawczych i profilaktycznych. Pracownicy administracyjni: mgr Marek Kuć z-ca dyrektora — obsługa prawno — administracyjna Ośrodka (ATK w Warszawie); mgr Eliza Banaszek — księgowa; Bernadeta Kucharczyk — portier, sprzątaczka
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: j.w.
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość:
telefon:
fax:
e-mail: michael111@poczta.onet.pl
WWW: osrodek-michael.waw.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 09:00-17:00
środa: 09:00-17:00
czwartek: 09:00-17:00
piątek: 09:00-17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
dzielnica: Bemowo
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 861-02-78, 638-63-66
fax: 22 861-02-78

Osoby zarządzające organizacją

Mieczysław Kucel – dyrektor

Dane formalne

status prawny: organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
rok rejestracji: 1993
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS:
REGON: 040022980
nr konta bankowego: 92116022020000000028239243
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 10
 1. tworzenie wspólnoty, jako pozytywnego środowiska dającego wsparcie emocjonalne dzieciom i młodzieży różnie przystosowanej społecznie oraz ich rodzinom
 2. tworzenie warunków do rozwoju (intelektualnego, duchowego i fizycznego) dzieciom, młodzieży i dorosłym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb
 3. pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób ze środowisk najuboższych: dożywianie, pomoc materialna, pomoc w rozwiązywaniu problemów
 4. wychowanie, edukacja i profilaktyka społeczna
 5. socjoterapia i resocjalizacja
 6. rehabilitacja i wsparcie osób niepełnosprawnych
 7. upowszechnianie kultury i sztuki
 8. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku
 9. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz promocja zatrudnienia
 10. promocja i organizacja wolontariatu
 11. kształtowanie osobowości uczestników oraz wspomaganie rozwoju rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz system wychowawczy ks. Bronisława Markiewicza, opierający się na zasadach ideowych „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”
Historia Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego Michael jest ściśle związana z osobą znakomitego wychowawcy młodzieży ks. Jacka Swęda, który zapoczątkował do dzieło w 1993 r. Założyciel Zgromadzenia księży Michalitów bł. ks. Bronisław Markiewicz mówił „Chciałbym zebrać miliony dzieci i karmić je za darmo”. I to czynił. Gdy patrzymy na historię Zgromadzenia św. Michała Archanioła, to widzimy, że wielu Michalitów wypełniło i wypełnia zadanie postawione przez bł. ks. Markiewicza. Podobnie jest na Bemowie w Ośrodku Michael. Dzięki sprawnie organizowanej pracy Ośrodka, opieką i troską zostały objęte tysiące dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, intelektualnym i duchowym. Ośrodek nie ograniczył się bowiem tylko do podstawowych i koniecznych form opieki nad dzieckiem i młodzieżą, ale skutecznie wyszedł naprzeciw ich szeroko pojętym potrzebom. Tak bardzo znane hasło głoszone przez świat, o którym mówił bł. ks. Markiewicz „chleba i igrzysk” zostało dzięki staraniom całego sztabu ludzi zrzeszonych w Ośrodku zamienione na hasło „chleba i nieba”. Odważny system wychowania w Michaelu, ów chleb podaje potrzebującej młodzieży w przeróżnej formie m.in.: wyjazdy na kolonie i obozy letnie i zimowe, zloty poobozowe, koncerty charytatywne znanych wykonawców. Codziennie Michael troszczy się o dzieci i młodzież w świetlicach, tworzy przyjazne miejsce w Kawiarence Bezalkoholowej dla młodzieży różnie przystosowanej. Kolejnymi ważnymi sekcjami są: siłownia z programem antydopingowym i antynarkotykowym, dyskoteki, studio tańca, aerobik i fitness, ściana wspinaczkowa i tak bardzo ważne sekcje studia muzycznego i chóru. Te i inne inicjatywy gromadziły przez lata i gromadzą wielką rzeszę młodzieży. W wychowaniu nie liczby mówią o sukcesie, lecz tylko o zasięgu dzieła. Niech jednak liczba około 500 młodzieży tygodniowo objętej programem mówi o zasięgu działania Ośrodka Michael.