Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 13.05.2008 r.

Fundacja Sławek

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

Koalicja Powrót do Wolności

rodzaj pomocy: niwelowanie barier przy wchodzeniu na rynek pracy osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin
adresaci pomocy: Skazani opuszczający zakłady karne oraz ich rodziny
miejsce: okręg mazowiecki własne placówki
specjaliści: Marek Łagodziński — koordynator projektu
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Gubinowska 7 m. 57
dzielnica: Mokotów
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 842-69-26
fax: 22 842-69-26
e-mail: krzysztof.lagodzinski@kostekstudio.pl
WWW: fundacja-slawek.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-18:00
wtorek: 09:00-18:00
środa: 09:00-18:00
czwartek: 09:00-18:00
piątek: 09:00-18:00
sobota: 09:00-15:00
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: Al. Solidarności 17
dzielnica: Praga Południe
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 473-33-03
fax: 22 473-33-06

Oddziały

rodzaj oddziału: Siedziba Fundacji Sławek
adres: Al. Solidarności 17
dzielnica: Praga Południe
telefon: 22 473 33 06
rodzaj oddziału: Ośrodek Readaptacji Społecznej Fundacji Sławek
adres: Mienia 137 k/Mińska Mazowieckiego
dzielnica: całe miasto
telefon: 25 757 01 50

Osoby zarządzające organizacją

Marek Łagodziński – Prezes
Krzysztof Łagodziński – Dyrektor
Danuta Łagodzińska – Kordynator Poradni Rodzinnej

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1998
status org. pożytku publicznego: w trakcie procedury ubiegania się o taki status
nr KRS: 5436
REGON: 013035698
nr konta bankowego: 84124011091111000005162673
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Koalicja „Powrót do Wolności”
zagranicznych: Koalicja „Powrót do Wolności”

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 10
Jakie są cele Fundacji Sławek? Fundacja Sławek zajmuje się ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • osób wychodzących na wolność (dorosłych i nieletnich)
 • ich rodzin
 • młodzieży wywodzącej się z patologicznego środowiska
 • dzieci osieroconych oraz niepełnosprawnych
Jak realizujemy ww. cele? – Opuszczającym Zakłady Karne oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze pomagamy przystosować się do wolności poprzez:
 • opiekę „Anioła Stróża”
 • opiekę socjalną
 • opiekę prawną
 • aktywizację zawodową
 • wykłady
 • zajęcia profilaktyczne
 • zajęcia terapeutyczne
 • kursy zawodowe
 • pomoc w znalezieniu pracy
 • działalność kulturalną
 • działalność edukacyjną
 • miejsca noclegowe
Dla rodzin organizujemy:
 • zajęcia informacyjne na temat psychiki skazanych oraz na temat uzależnień
 • opiekę prawnika
 • terapię rodzin
 • zajęcia integracyjne
 • „Terapię w drodze”
Z młodzieżą pracujemy głównie w szkołach i w ośrodkach wychowawczych. Prowadzimy wykłady profilaktyczne poparte świadectwami byłych skazanych, którzy rozpoczęli uczciwe życie.
Pomoc tym, którzy przebywają w więzieniach, jak i tym, którzy je opuszczają, nieśliśmy prywatnie od ponad dziewięciu lat. Polegała ona na prowadzeniu z osadzonymi rozmów indywidualnych w Więzieniach i Zakładach Poprawczych. Po wyjściu na wolność wspieraliśmy ich poprzez znalezienie im miejsc pracy, noclegu, doraźnej pomocy finansowej. Tym, którzy nie mieli zawodu pomogliśmy w zdobyciu kwalifikacji. Przygotowaliśmy rzeszę naszych podopiecznych – wolontariuszy, gotowych pomagać innym, tym, którzy obecnie przeżywają podobne problemy jak oni jakiś czas temu. Aby sprostać wciąż rosnącym potrzebom zarejestrowaliśmy w kwietniu 1998 roku fundację pod nazwą Sławek (jest to imię naszego pierwszego podopiecznego, który przebywając już siedem lat na wolności, nie wszedł w konflikt z prawem, założył rodzinę a żyjąc i pracując uczciwie daje nam poczucie, że to co robimy jest potrzebne i przynosi oczekiwane efekty ). W ramach Fundacji kontynuujemy w szerszym zakresie działania na rzecz skazanych oraz ich rodzin. W 2002 roku otrzymaliśmy na potrzeby Fundacji dom w Mieni k. Mińska Mazowieckiego. Utworzyliśmy w nim dzięki darczyńcom, którzy przekazują nam niezbędne materiały Ośrodek Readaptacji Społecznej. Parter tego domu jest już oddany do użytku. Obecnie w domu tym przebywają nasi podopieczni i opiekują się bezdomnymi, których przyjęliśmy na czas zimy.