Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 06.06.2008 r.

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: woj. mazowieckie
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: bycie podopiecznym Fundacji
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: jest winda, nie ma progów w lokalu, są wykładziny wyciszające

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

Rehabilitacja słuchu i mowy oraz stymulacja rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w procesie integracji społecznej osób niedosłyszących – realizacja w ramach Ośrodka Wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.

rodzaj pomocy: Wszystkie formy pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z wadą słuchu i mowy w ramach zadania mają charakter szeroko rozumianej rehabilitacji poprzez usprawnianie i stymulację rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego. Przedsięwzięcia te, realizowane w ramach Ośrodka Wsparcia, są podstawowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej i skierowane są do środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Ośrodek Wsparcia realizuje formy rehabilitacji:
1.społecznej – rozwój kompetencji interpersonalnych, włączanie w środowisko osób słyszących (integracja społeczna), nabycie umiejętności funkcjonowania zgodnie z normami społecznymi oraz wspieranie procesu usamodzielniania się,
2.emocjonalnej — rozwój zintegrowanej osobowości otwartej na świat, umiejętności radzenia sobie podopiecznych w trudnych sytuacjach, zdolności rozwiązywania problemów i pozytywnych postaw wobec samego siebie itp.
3.usprawniającej, w tym przede wszystkim słuchu i mowy,
trening słuchowy (percepcja słuchowa dźwięków otoczenia i mowy);
ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne;
ćwiczenia kształtujące prozodię mowy (akcent, melodię, intonację,);
4. intelektualnej,
rozwój słownictwa i jego struktur oraz poszerzanie wiedzy ogólnospołecznej;
rozwijanie form dialogowych w komunikacji językowej;
rozwijanie zasobu leksykalnego, fonetycznego, gramatycznego.
5. zawodowej – wybór zawodu, przekwalifikowanie, umiejętność poszukiwania pracy, monitoring zatrudnienia, aspekty prawne itp.
adresaci pomocy: dzieci i młodzież,osoby dorosłe z wadami słuchu i mowy ich rodziny, neuczyciele, opiekunowie bioracy udział w rehabilitacji naszych podopiecznych
miejsce: Siedziba Fundacji — Ośrodek Wsparcia ul. Białobrzeska 22
specjaliści: Wykaz kadry:
dr hab. Grażyna Dryżałowska – pedagog specjalny, logopeda – merytoryczny kierownik zadania
mgr Ewa Żochowska – surdologopeda, psycholog — konsultant rodzinny –
psycholog systemowy terapii rodzin – kwalifikacja III stopnia
mgr Dominka Wiśniewska- psycholog –psychoterapeuta
mgr Ewa Wasińska–Zdżalik – surdologopeda, pedagog specjalny
mgr Urszula Kasperska-Jachimiak – logopeda, surdopedagog
mgr Maria Polakiewicz –logopeda polonista
mgr Barbara Skrzyńska — pedagog specjalny,surdologopeda
mgr Agnieszka Łapińska – logopeda,surdopedagog
mgr Anna Weber – plastyk, terapeuta zajęciowy
Alicja Olesiejuk – studentka AM egzamin państwowy z jęz. angielskiego uprawniający do nauczania. — Andvanced English Certificate — Ukończony kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Paulina Kowalska – studentka SWPS Wydziału Psychologii Klinicznej, zespół taneczny – wolontariuszka w Fundacji od 2000 r.
Wolontariuszki:
mgrBarbara Mineyko-Żelazkiewicz – dziennikarz, wieloletni Dyrektor administracyjny Teatru Ochota – w Fundacji ECHO – obsługa sekretariatu i pomoc podopiecznym
Alina Beliner Fundacji ECHO – obsługa sekretariatu i pomoc podopiecznym
Halina Roszkowska-obsługa sekretariatu i pomoc podopiecznym ,
Marta Zadrożna – Studentka V roku Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu warszawskiego – specjalizacja: opieka, wychowanie i praca socjalna. Ukończony kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Agnieszka Semeniuk — Trener Organizacji Pozarządowych (ukończyła III Edycję Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP). Od kilku lat czynnie działa w środowisku NGOsów, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń, między innymi z planowania, tworzenia projektów, fundraisingu oraz pozyskiwania środków z UE (EFS itd.). Wice-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.
W Mazowii bierze udział w spotkaniach grupy branżowej Niepełnosprawni oraz w opracowywaniu standardów dla ngosów .
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Białobrzeska 22
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 823-21-46, 751-63-34
fax: 22 872-05-88
e-mail: awlodarska@poczta.onet.pl
WWW: idn.org.pl/echo/

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 13:00-19:00
wtorek: 13:00-19:00
środa: 11:00-19:00
czwartek: 09:00-19:00
piątek: 10:00-21:00
sobota: 11:00-12:00
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Aleksandra Włodarska vel Głowacka – prezes Zarządu Fundacji
Anna Olesiejuk – wiceprezes Zarządu Fundacji
Małgorzata Piątkowska – sekretarz Zarządu Fundacji

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1995
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000174905
REGON: 010940362
nr konta bankowego: 96102011560000740200492892
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacja „Mazowia”
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 8
Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy ,dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem.
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszacym „Echo” powstała 23 marca 1995 r. Została założona przez rodziców dzieci dotkniętych kalectwem i specjalistów. Od 13 lat prowzdzimy działalność charytatywną(duży udział wolontariuszy i rodziców dzieci niedosłyszących). W Fundacji zarejestrowanych jest blisko 200 rodzin. Od 1996 r. prowadzimy ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży niedosłyszacej i ich rodzin,współpracując jednocześnie z nauczycielami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają podopieczni. Rehabilitujemy oraz pomagamy w gromadzeniu środkow na apartay słuchowe i sprzęt wspomagający. Udostępniamy literaturę fachową. Przy naszym poparciu powstało przedszkole integracyjne na Mokotowie Zorganizowaliśmy 13turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych. Współpracujemy z harcerzami i młodzieżą szkolną. Utworzyliśmy kółka zainteresowań: informatyczne, plastyczne, teatralne, taneczne. Podopieczni byli w Legolandzie i Hansa-Parku. Kilkoro podopiecznych brało udział w przedstawieniu „Antygona” z licealistami i było na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Antycznej na Sycylii. Prace plastyczne podopiecznych były na wielu wystawach i aukcjach. Zorganizowaliśmy 4 koncerty charytatywne. Współpracujemy z Ośrodkami Kultury – organizujemy bale integracyjne i bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych w Warszawie.Bierzemy udział w pracach Rzecznika Praw Dziecka, współpracujemy z FIP, FIO, Uniwersytetem Warszawskim, WSPS, APS, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, z protetykami słuchu. 90% podopiecznych uczęszcza do szkół i przedszkoli masowych. Zdają matury w najlepszych liceach i dostają się na studia.