Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 12.06.2008 r.

Powiślańska Fundacja Społeczna

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: dobrowolność
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: lokale Fundacji i placówki są dostępne dla osób niepełnosprawnych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • działania, animacja środowisk

— dorośli:

 • działania, animacja środowisk

— rodzina:

 • działania, animacja środowisk

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy

— inni (studenci kierunków społecznych odbywający szkolenie zawodowe w placówkach Fundacji):

 • edukacja, szkolenia

Młodzieżowa Poradnia Uzależnień

rodzaj pomocy: Program dotyczy wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla młodych osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin.
Odbiorcy programu po wstępnej konsultacji kierowani są do odpowiednich form pomocy — terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, terapii grupowej.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest dobrowolność oraz chęć rozwiązywania swoich problemów.
Zgłoszenia telefoniczne w lokalu Poradni w godz. 11.00 — 19.00 od poniedziałku do piątku.
adresaci pomocy: Młode osoby uzależnione i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi i ich rodziny
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Zespół Fundacji
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Ogniska Wychowawcze dla dzieci i młodzieży i Hostel

rodzaj pomocy: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami, z terenu warszawskiego Powiśla lub bliskich okolic.
Na terenie placówek prowadzone są zajęcia edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne.
Przyjęcia do Ognisk warunkowane sa deklaracją współpracy całej rodziny.
Zgłoszenia przyjmowane od pracownikow socjalnych, nauczycieli, kuratorów, osob prywatnych.
adresaci pomocy: Dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, zagrożone uzależnieniami
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Zespół Fundacji
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Poradnia Rodzinna

rodzaj pomocy: Poradnia zajmuje się pracą z rodzinami marginalizowanymi społecznie, uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniami z rejonu Powiśla w Warszawie.
Zakres oddziaływań obejmuje pracę socjalną, interwencje kryzysowe, konsultacje wychowawcze, terapię rodzinną i indywidualną, pomoc w podwyższaniu kwalifikacji i uzyskiwaniu zatrudnienia, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest dobrowolność oraz chęć rozwiązywania swoich problemów.
Zgłoszenia telefoniczne w lokalu Poradni w godz. 11.00 — 19.00 od poniedziałku do piątku.
adresaci pomocy: członkowie rodzin marginalizowanych społecznie,uzależnieni i zagrożeni uzależnieniami
miejsce: własna placówka, domy odbiorców
specjaliści: Zespół Fundacji
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Mokotowska 55
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 625-77-82
fax: 22 625-79-22
e-mail: biuro@pfs.pl, mpu@pfs.pl
WWW: www.pfs.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 11:00-19:00
wtorek: 11:00-19:00
środa: 11:00-19:00
czwartek: 11:00-19:00
piątek: 11:00-19:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Hostel
adres: ul. Chmielna 34/52
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 827-62-52
rodzaj oddziału: Placówka opiekuńczo-wychowawcza
adres: ul. C. Śniegockiej 4/6
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 625-04-68
rodzaj oddziału: Środowiskowy Dom Samopomocy
adres: ul. Dobra 15
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 622-98-38
rodzaj oddziału: placówka opiekuńczo-wychowawcza
adres: ul. Przemysłowa 31/33
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 622-91-19
rodzaj oddziału: Poradnia Rodzinna
adres: ul. Mokotowska 55
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 622-99-09

Osoby zarządzające organizacją

Anna Gierałtowska – prezes Zarządu
Małgorzata Michałowicz – członek Zarządu
Justyna Słobodzian – członek Zarządu

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1989
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000034996
REGON: 006211689
nr konta bankowego: 79105010381000002301036808
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacja Mazowia
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 15
Fundacja koncentruje się na lokalnych programach społecznych realizowanych na terenie Powiśla lub całej Warszawy oraz na programach dla środowiska zawodowego z całego regionu. Fundacja prowadzi programy społeczne dotyczące najtrudniejszych problemów lokalnej społeczności. Programy prowadzone przez Fundację nastawione są raczej na rozwój autonomii, własnej aktywności podopiecznych, różnych form samoobsługi i samopomocy, niż na bezpośrednie zaspokojenie doraźnych potrzeb odbiorców. W pracy zespół Fundacji dąży do całościowego, wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych, systemowych rozwiązań. Prowadzone postępowanie terapeutyczne, wychowawcze lub edukacyjne obejmuje z reguły całą rodzinę, grupę lub środowisko. Fundacja tworzy lokalny system psychoprofilaktyki, resocjalizacji, terapii uzależnień i rehabilitacji psychiatrycznej.
Powiślańska Fundacja Społeczna została powołana w 1989 r. Od 1990r. prowadzi na terenie Powiśla w Warszawie różne lokalne programy społeczne. W ciągu ubiegłych 16-tu lat Fundacja nasza rozwijała się bardzo dynamicznie, uruchamiając co roku kolejne nowe programy i placówki, systematycznie rekrutując i szkoląc profesjonalną kadrę. Fundacja nasza w ciągu ubiegłych lat rozwinęła znaczącą ofertę lokalnych programów społecznych, wyszkoliła wielu terapeutów i wychowawców korekcyjnych, nawiązała stałą współpracę z władzami samorządowymi, większością lokalnych instytucji, służb społecznych i organizacji pozarządowych. Nasze programy znane są też i cenione w środowisku zawodowym. W ramach Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego działają na Powiślu placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami.W Poradni Rodzinnej prowadzone sa sesje terapeutyczne i konsultacje wychowawcze oraz zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i rodziców, z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi i wychowawczymi. Dla młodzieży mającej problemy adaptacyjne prowadzona jest psychoterapia oraz zajęcia psychoprofilaktyczne poświęcone funkcjom rodziny, wychowaniu dzieci, rozwiązywaniu konfliktów, trudnościom szkolnym, kryzysom dorastania, uzależnieniom oraz metodom zapobiegania im. Działalność Młodzieżowej Poradni Uzależnień skierowana jest do młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodzin z terenu Warszawy i okolic. W ramach poradni prowadzone są sesje terapeutyczne i konsultacje. Dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej prowadzone są zajęcia profilaktyczne nastawione na rozwój umiejętności społecznych oraz umiejętności psychologicznych pomocnych w rozwiązywaniu kryzysów wieku dorastania. Fundacja prowadzi również hostel, w którym przebywa młodzież, która z powodu poważnych problemów emocjonalnych i rodzinnych potrzebowała intensywnego postępowania terapeutycznego i pobytu poza domem. W latach 1994 - 2005 Fundacja prowadziła Środowiskowy Program Readaptacji Społecznej dla osób chorych psychicznie, w ramach którego prowadzony był: Dom Samopomocy, Ośrodek Readaptacji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Najważniejsze osiągnięciami w ciągu 16 lat działalności Fundacji: powołanie Ośrodka Szkolenia Zawodowego utworzenie Poradni Rodzinnej powołanie Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego utworzenie Ogniska Wychowawczego nr 1 dla dzieci i rodzin powołanie Środowiskowego Programu Readaptacji Społecznej utworzenie Ogniska Wychowawczego nr 4 dla dzieci i rodzin utworzenie Klubu Środowiskowego dla osób psychicznie chorych powołanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych powołanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powołanie Młodzieżowej Poradni Uzależnień utworzenie hostelu dla młodzieży