Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 15.10.2010 r.

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Mazowsze
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: swobodny dostęp do pomieszczeń terapeutycznych dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • edukacja, szkolenia

program aktywizacji zawodowej osób, uzależnionych od środków psychoaktywnych, utrzymujących abstynencję

rodzaj pomocy: Głównym zakładanym efektem programu jest zminimalizowanie w jak największym stopniu dysfunkcji społecznej, której symptomy są szczególnie widoczne po powrocie z leczenia stacjonarnego lub odbyciu terapii ambulatoryjnej, gdy pacjent utrzymujący trzeźwość zaczyna dopiero po paru miesiącach lub latach dostrzegać wszystkie swoje braki i deficyty umiejętności zadaniowych, jak i psychospołecznych, będących wynikiem długoletniego niekiedy nałogu.
Osoby zakwalifikowane do programu są pod opieką
psychiatrów, psychologów, terapeutów, prawnika.
W trakcie programu jego beneficjenci mogą brać udział w następujących zajęciach:
-konsultacje specjalistów terapii uzależnień
-psychoedukacja
-warsztaty umiejętności psychospołecznych
-warsztaty przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy
-porady prawno-socjalne
-laboratorium informatyczne
-lektorat języka angielskiego
-warsztaty plastyczne, artterapia(grafika-malarstwo)
Dostęp do Internetu dla uczestników programu
adresaci pomocy: osoby po skończonej terapii w Ośrodkach Stacjonarnych, Dziennych oraz po skończonej terapii podstawowej w systemie ambulatoryjnym utrzymujących abstynencję.
miejsce: własna placówka
specjaliści: Mieczysław Wojciechowski-psycholog(psychoterapeuta)-warsztaty kształtujące umiejętności psychospołeczne
Marek Wiercicki — instruktor terapii uzależnień-psychoedukacja
Robert Rutkowski-pedagog(psychoterapeuta) — porady specjalisty terapii, kwalifikacje do programu, warsztaty, nadzór merytoryczny programu
Michał Sokołowski — ekonomista-lektor języka angielskiego
Piotr Słomczyński — menadżer, informatyk — Pracownia komputerowa, porady socjalno-prawne
Krystyna Stolarz-artysta plastyk, pedagog-artterapia
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin

rodzaj pomocy: I. Spotkania informacyjne
II. Poradnictwo dla młodzieży z problemem narkotykowym
III. Zajęcia edukacyjne dla rodziców
IV. Porady, konsultacje rodzinne
V. Psychoedukacja
VI. Grupy wsparcia połączone z edukacją
VII. Krótkoterminowa terapia rodzinna
VIII. Interwencje kryzysowe
IX. Terapia indywidualna dla młodzieży
X. Terapia indywidualna dla rodziców
XI. Terapia grupowa dla młodzieży (9h/tyg.) — praca w grupie rówieśniczej w obszarze problematyki uzależnień, doskonalenie i kształtowanie umiejętności psychospołecznych
XII. Superwizja — ewaluacja zewnętrzna programu przez certyfikowanego superwizora rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
XIII. Zebrania kliniczne — ewaluacja wewnętrzna programu w trakcie zebrań klinicznych zespołu realizującego zadania
XIV. Wykonywanie testów na obecność narkotyków w moczu pacjenta — prowadzenie analizy testowej na obecność środków psychoaktywnych będzie wykonywane w ramach
W ramach naszego programu odbywać się będą dwa treningi:
I — Kształtowania umiejętności psychospołecznych
II — Antystresowy / rozładowywanie negatywnych emocji : napięć, frustracji, agresji, złości / oraz jako ich uzupełnienie — grupowe zajęcia rekreacyjno — sportowe / w sali gimnastycznej, na basenie, wyjścia do kina oraz wycieczki rowerowe/, promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu, alternatywny wobec używania narkotyków.
adresaci pomocy: wszyscy mający problem z substancjami psychoaktywnymi lub Ci, których bliscy mają taki problem
miejsce: dzieci, młodzież, młodzi dorośli będący na etapie eksperymentów z narkotykami oraz ich bliscy i rodziny
specjaliści: Agata Bujalska-psycholog(psychoterapeuta)-porady diagnostyczne specjalisty
Ewa Remesz — psycholog(psychoterapeuta) — porady, poradnictwo rodzinne
Zbigniew Michalczyk-pedagog(psychoterapeuta)-porady specjalisty, grupa wsparcia i terapeutyczna, warsztaty
Robert Rutkowski-pedagog(psychoterapeuta)-porady specjalisty, grupa terapeutyczna, warsztaty, nadzór merytoryczny programu
Jolanta Niewiadomska-pedagog(psychoterapeuta)-psychoedukacja, grupa wsparcia dla rodziców
Marek Wiercicki — instruktor terapii uzależnień-grupa wsparcia, poradnictwo rodzinne
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program psychoterapii w zakresie leczenia osób uzależnionych od używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin

rodzaj pomocy: Diagnoza psychiatryczna, diagnoza psychologiczna Zdiagnozowanie obszarów problemowych osób uzależnionych, ocena ich stanu psychicznego i somatycznego
Psychoterapia indywidualna i grupowa, opracowanie i realizacja I.P.T.
Grupa nawrotowa dla osób po skończonym podstawowym etapie terapii
Pomoc zagrożonym wykluczeniem lub marginalizacją społeczną
Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych uzależnionych
Psychoterapia dla współuzależnionych, praca indywidualna i w grupie, krótkoterminowa terapia rodzin
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych z akcentem na asertywność
adresaci pomocy: osoby uzależnione będące na różnym etapie terapii oraz ich bliscy i rodziny
miejsce: własna placówka
specjaliści: Jarosław Torbiński — lekarz psychiatra-lekarz psychiatra
Zbigniew Michalczyk ? pedagog, psychoterapeuta-terapeuta uzależnień
Izabela Jabłońska — psycholog-psychoterapeuta
Robert Rutkowski — pedagog, psychoterapeuta-terapeuta uzależnień
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

programy rozwoju osobistego dla pacjentów po leczeniu odwykowym

rodzaj pomocy: Pacjenci opuszczający oddział stacjonarny, dzienny czy ambulatorium, w którym leczyli uzależnienie od alkoholu, powinni kontynuować leczenie w etapie pogłębionym.
Udział w zajęciach na takim etapie leczenia jest niezbędny do pracy nad rozwojem umiejętności życiowych pacjenta po ukończeniu intensywnego programu terapii.
Możliwość uczestnictwa pacjentów w takim programie ma dać im poczucie wsparcia, bezpieczeństwa, zrozumienia ale i konfrontacji — gdy zajdzie taka potrzeba.
adresaci pomocy: pacjenci uzależnieni od alkoholu po podstawowym etapie terapii
miejsce: własna placówka
specjaliści: Jarosław Torbiński — lekarz specjalista psychiatrii II-funkcja w programie j.w.
Ludwik Bryła-lekarz specjalista psychiatrii II, seksuolog-funkcja w programie j.w.
Katarzyna Dolińska — pedagog, specjalistka terapii uzależnień SPP, STU — psychoterapeutka
Joanna Sadowska — psycholog, specjalistka terapii uzależnień, SPP, STU — psycholog, psychoterapeutka
Bogdan Ratajczak-superwizor
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

„Programy terapii uzależnienia od alkoholu dla osób z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi”

rodzaj pomocy: Konsultacje lekarza specjalisty psychiatrii
Konsultacje psychologa klinicznego
Psychoedukacja
Grupa zadaniowa — zadania wynikające z OPT(blok podstawowy)
Grupa terapeutyczna
Porady indywidualne — blok podstawowy
Porady indywidualne — blok pogłębiony
Grupa zadaniowa — zadania wynikające z OPT(blok pogłębiony)
TAZA
Grupa zapobiegania nawrotom
Grupa bezsilności
adresaci pomocy: osoby uzależnione od alkoholu z dysfunkcjami psychoruchowymi
miejsce: własna placówka
specjaliści: Jarosław Torbiński — lekarz specjalista psychiatrii II-funkcja w programie j.w.
Ludwik Bryła-lekarz specjalista psychiatrii II, seksuolog-funkcja w programie j.w.
Katarzyna Dolińska — pedagog, specjalistka terapii uzależnień SPP, STU — psychoterapeutka
Joanna Sadowska — psycholog, specjalistka terapii uzależnień, SPP, STU — psycholog, psychoterapeutka
Andrzej Morawski-instruktor terapii uzależnień SPP, STU — psychoterapeuta
Bogdan Ratajczak-superwizor
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Nowogrodzka 62A, III piętro
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: (22) 844-44-30 lub 609 622 500
fax:
e-mail: biuro@dobrymedyk.pl
WWW: www.vertimed.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-20:00
wtorek: 09:00-20:00
środa: 09:00-20:00
czwartek: 09:00-20:00
piątek: 09:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Robert Rutkowski – przewodniczący
Mieczysław Wojciechowski – wiceprzewodniczący

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1996
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000113851
REGON: 012241527
nr konta bankowego: 45102010680000130200687913
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
zagranicznych: Europejska Federacja Społeczności Terapeutycznych

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
 1. integracja rodzin w zakresie zapobiegania uzależnieniom
 2. prowadzenie działań profilaktycznych i leczniczych w zakresie występujących zjawisk patologii społecznej dotyczących brania środków odurzających, takich jak alkohol, narkotyki, leki, nikotyna
 3. wzajemna pomoc sobie i swoim bliskim oraz udzielanie porad w oparciu o osobiste doświadczenia i przeżycia
 4. rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin w zakresie zapobiegania, leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji, wychodzenia z nałogu, szczególnie w środowiskach uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
 5. organizowanie różnorodnych form działania zmierzających do zapobiegania i zwalczania narkomanii, alkoholizmu i innych patologii społecznych takich jak przemoc, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od internetu
 6. praca z rodzicami, opiekunami, pedagogami, wychowawcami i bliskimi osób uzależnionych w zakresie zapobiegania i zwalczania patologii uzależnień
 7. propagowanie idei zdrowego życia poprzez taką formę leczenia i terapii, która umożliwi powrót do życia uzależnionemu, koncentrując działania na tym, by kontakt z rzeczywistością mógł stać się dla osoby uzależnionej źródłem inspiracji i satysfakcji, nie zaś cierpieniem i zagrożeniem
 8. propagowanie i promowanie programów edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania uzależnień
 9. reprezentowanie interesów społecznych i ekonomicznych rodzin i młodzieży dotkniętej patologią w celu uzyskania pomocy prawnej, edukacyjno-adaptacyjnej, psychologicznej i materialnej
 10. pomoc osobom będącym w grupie największego ryzyka zarażenia się wirusem HIV/AIDS w uchronieniu się przed tą chorobą
 11. pomoc osobom dotkniętym chorobą HIV/AIDS
 12. pomoc osobom niepełnosprawnym
 13. pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób uzależnionych i ich rodzin
Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" powstało 8.05.1996 r. Jest stowarzyszeniem pozarządowym, organizacją pożytku publicznego. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000 1138 51 Założycielem i prezesem Zarządu Stowarzyszenia był zmarły nagle 12.08.2005 r. Zbigniew Rutkowski, członek Stołecznej Rady ds. Uzależnień, i współzałożyciel Federacji Organizacji Ogólnokrajowej "Nadzieja", odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę społeczną związaną z problematyką uzależnień. Zbigniew Rutkowski był również współzałożycielem i członkiem władz ogólnokrajowego Towarzystwa "Powrót z U", które powstało w 1983 r. W 1996 r. Mazowieckie Towarzystwo „Powrót z U” wyodrębniło się i stało się statutowo i formalnie całkowicie samodzielną jednostką organizacyjną o strukturze niezależnej od jakiejkolwiek innej organizacji pozarządowej o podobnej nazwie. Mazowieckie Towarzystwo „Powrót z U” otrzymało za realizowane programy nagrodę-wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy” przyznaną przez Radę m.st. Warszawy w dniu 19.04.2000 r., oraz inne wyróżnienia, a także wiele podziękowań od organizacji centralnych, lokalnych, samorządowych i placówek oświatowych.Stowarzyszenie posiada następujące Oddziały:
 • Praski
 • Piaseczyński
 • Otwocki
 • Siedlecki
 • Garwoliński
 • Warszawski
  • W ramach Stowarzyszenia działa Specjalistyczna Poradnia Uzależnień NZOZ nr 1571, która jest jedną z większych tego typu placówek na terenie Mazowsza.