Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 15.07.2008 r.

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak ułatwień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dorośli:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— rodzina:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • edukacja, szkolenia

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: poprzez działania w środowiskowych formach wsparcia, w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, 1) programy w świetlicach środowiskowych / ogniskach wychowawczych.

rodzaj pomocy: Program dofinansowany przez Urząd Miasta
adresaci pomocy: Dzieci w wieku 2—10 lat, pochodzące z rodzin trudnych, zagrożonych patologizacją społeczną, rodzice tych dzieci, nauczyciele
miejsce: O.T.TRAD Szansa
specjaliści: Pracownicy O.T.TRAD „Szansa„
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Szansa dla dzieci

rodzaj pomocy: Programy dotowane przez Urząd Miasta

W naszej pracy kierujemy się systemowym myśleniem o rodzinie, w której na sytuację dziecka wpływają relacje oraz sytuacja pozostałych członków rodziny. Z tego powodu widzimy konieczność oferowania zajęć zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Różnorodność form proponowanego przez nas programu profilaktycznego, pozwoli dotrzeć do rodzin z małymi dziećmi z terenu m.st. Warszawy (głównie Dzielnica Ochota), przyjmujących indywidualne bądź grupowe formy wsparcia, w zależności od potrzeb, oczekiwań i gotowości.
Realizowany przez nas profilaktyczny program wspierania rodziny z małym dzieckiem obejmuje następujące działania;

Alternatywne formy edukacji przedszkolnej:
- Klubik Mamy i Malucha dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat,
- Klubik Mamy i Przedszkolaka dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Zajęcia wspierające rozwój dzieci:
- artystyczne,
- rozwijające umiejętności społeczne,
- wspierające rozwój mowy i logopedyczne

Warsztaty twórcze dla dzieci i rodziców.

Warsztaty, wykłady dla rodziców i nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, wolontariuszy i innych profesjonalistów pracujacych na rzecz dzieci

Współpraca z OPS Ochota, żłobkami, przedszkolami, szkołami, placówkami Służby Zdrowia (przychodnie, lekarze pediatrzy), które mogą pomóc w dotarciu do rodzin potrzebujących pomocy,

Wyjazdowe turnusy profilaktyczno-wypoczynkowe, z udziałem pracowników, specjalistów i wolontariuszy O.T.TRAD „Szansa”.
adresaci pomocy: Dzieci w wieku 2-16 lat, specjaliści wychowania przedszkolnego,wolontariusze,
miejsce: O.T.TRAD Szansa
specjaliści: Pracownicy O.T.TRAD Szansa
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

Działania w obszarze terapii, rehabilitacji i postrehabilitacji

rodzaj pomocy: Głównym celem Warsztatów umiejętności psychospołecznych, w tym warsztatów radzenia sobie ze stresem jest doskonalenie umiejętności społecznych, które są przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak również osobistym.

Skuteczne przeciwdziałanie alkoholizmowi nie może ograniczać się tylko do uświadamiania szkodliwości alkoholu dla zdrowia oraz informacji o możliwości uzależnienia. Bardzo istotną rolę odgrywa tu budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie umiejętności interpersonalnych, które pozwolą lepiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi.

Główne cele projektu:
1. Promocja zdrowego stylu życia wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej , dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy.
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi; w tym głównie rozwijanie umiejętności asertywnego odmawiania i stawania się niezależnym od opinii innych.
3. Rozwijanie poczucia własnej wartości; budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie umiejętności interpersonalnych, które pozwolą uczestnikom lepiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi,
4. Zdobycie umiejętności radzenie sobie ze stresem poprzez:
 przyjrzenie się własnemu sposobowi funkcjonowania w sytuacji stresowej, swoim emocjom, postrzeganiu, myśleniu, reakcjom organizmu, jakie jej towarzyszą; źródłom stresu jak i jego skutkom (autodiagnoza).
odróżnianie realistycznych od nierealistycznych oczekiwań stawianych przez otoczenie, jak i przez samego siebie, weryfikacja przekonań,
kształtowanie umiejętności asertywnych i obrony własnego terytorium psychologicznego, opracowanie odpowiednich strategii pomagania innym przy zachowaniu własnego komfortu psychicznego
poznanie sposobów na lepszą organizację czasu pracy i odpoczynku oraz różnych technik radzenia sobie ze stresem w tym poszukiwanie techniki najlepszej dla siebie.
adresaci pomocy: Grupa docelowa:osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczające przemocy, dotknięte problemem alkoholizmu, w tym również matki samotnie wychowujące dzieci
miejsce: O.T.TRAD Szansa
specjaliści: Trenerzy O.T.TRAD Szansa
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Grójecka 79 (pawilon I piętro)
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 824-37-02
fax: 22 824-37-02
e-mail: szansa@free.ngo.pl, szansa4@o2.pl
WWW: www.szansa.warszawa.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-18:30
wtorek: 10:00-16:00
środa: 10:00-18:30
czwartek: 10:00-16:00
piątek: 10:00-16:00
sobota: 00:00-00:00
niedziela: 00:00-00:00

Osoby zarządzające organizacją

Magdalena Szlom – prezes Zarządu
Magdalena Skorupka – wiceprezes Zarządu
Maria Czerniakowska-Karpiłowska – sekretarz Zarządu

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1994
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000079758
REGON: 010701226
nr konta bankowego: 61105010411000002263267474
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacja Na Rzecz Reintegracji Społecznej, Koalicja na rzecz Ochoty
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 6
Misja: Wspieranie rozwoju dziecka i jego rodziny. Naszą misję realizujemy poprzez: - tworzenie, wprowadzanie i udoskonalanie najefektywniejszych profilaktycznych programów pracy z dziećmi i ich rodzinami potrzebującymi wsparcia, przeżywającymi trudności, zagrożonymi patologią społeczną. - tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom, zwłaszcza dzieciom ze środowisk zaniedbanych wychowawczo - inspirowanie, wspieranie szkoleniami osób profesjonalnie zajmujących się opieką, edukacją i wychowaniem dzieci - budowanie partnerstwa i współpracy między wszystkimi osobami i instytucjami zaangażowanymi w proces wychowania małego dziecka (personel przedszkola i szkół, rodzice, władze samorządowe, poradnie zdrowia, inne NGO itp.) - uczestniczenie w budowaniu lokalnego systemu przeciwdziałania patologii społecznej
O.T. TRAD „Szansa” od 1992 r. zapewnia opiekę i pomoc dydaktyczną, psychologiczną i terapeutyczną dzieciom i rodzinom w potrzebie. Naszymi klientami są dzieci i rodziny z różnych środowisk m.in. ze środowisk zagrożonych ubóstwem, bezrobociem, patologizacją społeczną (alkoholizm, przemoc itd.). Pracę z dziećmi i rodzicami prowadzimy od 1992 roku. W ówczesnym Ośrodku Socjoterapii prowadziliśmy grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, a później terapie indywidualne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat – wielomodułowy program profilaktyczno-terapeutyczny „Szansa dla dzieci”. W latach 1997 r. -2004 r. współpracowaliśmy z Fundacją Bernard van Leer. Współpraca ta zaowocowała systemową pracą z rodziną i zwróceniem uwagi na pracę z małymi dziećmi. Od 1998 r. O.T.TRAD „Szansa” prowadziła dwutorowo następujące programy: - program rodzinny o charakterze terapeutycznym oparty na indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną potrzebującą pomocy - program przedszkolny o charakterze profilaktycznym, szkoleniowym realizowany w placówkach wczesnej edukacji, adresowany do nauczycieli, rodziców i dzieci Źródłem powstania programu przedszkolnego była diagnoza i analiza przyczyn niepowodzeń dziecięcych w szkole, która pokazała, że wiele kłopotów szkolnych ma swój początek w zaniedbaniach z poprzednich okresów rozwojowych, głównie z okresu przedszkolnego. Intensywna praca w tym programie zaowocowała: - organizacją corocznych konferencji dla dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych z województwa mazowieckiego, poświęcone adaptacji i wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat, - stworzenie pionierskiego programu adaptacyjnego dla dzieci „W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą” (wraz z broszurą dla nauczycieli i szkoleniem dla nauczycieli i personelu pomocniczego przedszkola). - stworzenie kontynuacji programu adaptacyjnego, którego istotą jest wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym we współpracy nauczycieli z rodzicami – „Twój przedszkolak jest mądry, odważny i lubiany”. W 2007 r. dzięki intensywnej współpracy z samorządem terytorialnym odbyło się międzynarodowe seminarium dla specjalistów wychowawnia przedszkolnego w Sztotholmie w Szwecji. Co roku organizujemy różnego rodzaju wyjazdy kolonijne o charakterze profilaktyczno-wypoczynkowym, dla dzieci z Dzielnicy Ochota i całego m.st. Warszawy oraz terapeutyczne dla rodzin z dziećmi. Od września 2003 r. prowadzimy alternatywne formy edukacji przedszkolnej (zorganizowane zajęcia w Klubikach dla małych dzieci i ich rodziców). Od 2005 r. realizujemy program \\\"Światy dzieci i ich rodzin\\\" dedykowany wolontariuszom zaangażowanym w proces edukacji i wychowania dziecka.