Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 19.06.2008 r.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak ułatwień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

Interdyscyplinarna pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej i przewlekle trudnej

rodzaj pomocy: szkolenie w zakresie interdyscyplinarnej pomocy rodzinie w kryzysie związanej z długotrwałymi konfliktami rodzinnymi, przemocą, patologią społeczna, uzależnieniami rodziców, przestępczością nieletnich, itp.
adresaci pomocy: pracownicy ośrodków pomocy społecznej
miejsce: Warszawa
specjaliści: Elżbieta Potempska — psycholog, rekomendowany trener PTP, kierownik programu
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży zagrożonej i będącej w trudnej sytuacji życiowej

rodzaj pomocy: dyżury streetworkerskie na Dworcu Centralnym w Warszawie i ulicach w okolicy dworca
adresaci pomocy: dzieci i młodzież największego ryzyka, tzw.
miejsce: Dworzec Centralny w Warszawie i najbliższe ulice
specjaliści: Anna Ciupa — psycholog, dyrektor Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych PTP, kierownik programu
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Stawki 5/7 lok. 120
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 831-13-68
fax: 22 831-13-68
e-mail: ptp@psych.uw.edu.pl
WWW: www.ptp.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: nieczynne
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Instytut Psychologii Zdrowia PTP
adres: ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
dzielnica: Włochy
telefon: 22 863-87-38
rodzaj oddziału: Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP
adres: ul. Kaliska 1/20, 02-316 Warszawa
dzielnica: Ochota
telefon: 22 822-74-77
rodzaj oddziału: Pracownia Testów Psychologicznych PTP
adres: ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 652-37-61

Osoby zarządzające organizacją

Adam Niemczyński – przewodniczący
Marzenna Kucińska – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1948
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000038316
REGON: 000790775
nr konta bankowego: 45102010130000080200029058
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: EFPA, IUPsyS

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Podstawowy cel Towarzystwa określa art. 8 statutu: „Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta – w zgodzie z wartościami humanistycznymi – służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia”. Główne kierunki działań:
 • tworzenie standardów badań i usług psychologicznych oraz podstaw etyki zawodowej
 • inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych oraz do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • propagowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy psychologicznej, m.in. poprzez wydawanie czasopism „Nowiny Psychologiczne”, „Przegląd Psychologiczny”, „Niebieska linia” oraz organizowanie naukowych konferencji
 • systematyczne szkolenie profesjonalistów i wolontariuszy zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom
 • kontynuowanie przygotowań do wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
 • przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców mających na celu zapobieganie różnym postaciom patologii społecznej i psychicznej
 • rekomendowanie specyficznych, specjalistycznych umiejętności psychologicznych
Działalność Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest kontynuacją powołanego w 1907 r. stowarzyszenia o tej samej nazwie. Nie miało ono charakteru ogólnopolskiego i nie posiadało oddziałów poza Warszawą. W okresie międzywojennym podlegało różnym przekształceniom, by w 1927 r. ponownie przyjąć nazwę Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jego działalność, wspólnie z licznie powstającymi innymi stowarzyszeniami naukowymi i sekcjami zajmującymi się zagadnieniami psychologicznymi, była prekursorska w tworzeniu się tożsamości zawodowej osób zajmujących się psychologią. Aktywną działalność Towarzystwa przerwała II wojna światowa. W 1948 r., po 3 latach przygotowań, działalność Towarzystwa została reaktywowana. 21 lipca 1948 r. PTP zostało wpisane do rejestru towarzystw naukowych działających na terenie Polski. W 2004 r. Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.