Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 13.05.2008 r.

Stowarzyszenie „Alter Ego”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: architektoniczne

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • edukacja, szkolenia

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • edukacja, szkolenia

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— uzależnieni od alkoholu:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— uzależnieni od narkotyków:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

program pomocy grupie osób przebywających na dworcach, w kanałach, itp. — przy udziale pracowników ulicznych („street workers”).

rodzaj pomocy: Stowarzyszenie realizuje pilotażowy program polegający na objęciu opieką i wsparciem przez pracowników ulicznych (street workers) grupy osób bezdomnych na stale zamieszkujących dworce kolejowe, altanki działkowe, kanały ciepłownicze, itp.
Program ma za zadanie dotarcie do tej grupy odbiorców celem udzielenia szeroko rozumianej pomocy socjalno-ekonomicznej. W następnym etapie zachęty do skorzystania ze stacjonarnych form wsparcia bądź motywacji do podjęcia terapii uzależnień.
Równolegle prowadzona jest część informacyjno-szkoleniowa programu, polegająca na przekazaniu osobie bezdomnej podstawowych informacji na temat jej uprawnień np. w zakresie leczenia, ubiegania się o przyznanie innych form pomocy. Uczestnik programu może liczyć na pomoc w wyjaśnieniu np. zaległości prawnych, wyrobieniu dokumentów tożsamości, poradnictwa prawnego. W ostatnim etapie programu osoba deklarująca chęć zmiany dotychczasowego trybu i warunków życia zostanie skierowana do ośrodka o formie opieki stacjonarnej, gdzie może podjąć próbę uczestnictwa w programie wychodzenia z bezdomności.
adresaci pomocy: osoby bezdomne
miejsce: m. st. Warszawa
specjaliści: zespół realizatorów
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

program realizowany przez punkty pomocy doraźnej dla bezdomnych i najuboższych

rodzaj pomocy: Stowarzyszenie jest w trakcie tworzenia sieci punktów pomocy doraźnej dla bezdomnych i najuboższych. Celem działalności punktów jest udzielanie wsparcia rzeczowego osobom bezdomnym oraz najuboższym z terenu ich funkcjonowania. Polega ono na bezpłatnej dystrybucji żywności, odzieży i innych artykułów wśród zgłaszających się osób.
adresaci pomocy: najubożsi i bezdomni
miejsce: Warszawa, Legnica, Kalisz
specjaliści: zespół realizatorów
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Jeździecka 20
dzielnica: Wesoła
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 760-86-40
fax: 22 760-86-40
e-mail: alterego@free.ngo.pl
WWW: alter-ego.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-14:00
czwartek: 09:00-14:00
piątek: 09:00-14:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Nauboższych
adres: ul. Jeździecka 20
dzielnica: Wesoła
telefon: 22 760-86-40

Osoby zarządzające organizacją

Paweł Kubiak – prezes Zarządu
Krzysztof Arnold – sekretarz
Mateusz Rudnicki – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2002
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000138731
REGON: 015282509
nr konta bankowego: 26103015820000000810702001
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
 1. kompensacja szkód wywołanych przez patologie społeczne takie jak bezdomność, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, alkoholizm, narkomania i inne
 2. wspieranie życiowej i społecznej aktywności środowisk osób niepełnosprawnych, matek samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, uchodźców politycznych oraz innych grup społecznych wymagających takiego wsparcia
 3. ułatwianie powrotu do społecznie akceptowalnych form funkcjonowania osobom opuszczającym zakłady karne, uzależnionym, bezdomnym, nieprzystosowanym społecznie oraz dotkniętym innymi dysfunkcjami
 4. podejmowanie działań na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych, osób nie objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, starszych, uchodźców politycznych i innych potrzebujących, w zakresie pomocy socjalnej, opieki medycznej, hospicyjnej i geriatrycznej, readaptacji oraz resocjalizacji
 5. rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, kreowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie
 6. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej
 7. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych
Stowarzyszenie „Alter Ego” powstało w lipcu 2002 roku. Celem jego działalności jest kompensacja szkód wywołanych przez patologie społeczne jak bezdomność, ubóstwo, bezrobocie. Wspieranie życiowej i społecznej aktywności środowisk osób bezdomnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Powyższe cele osiągane są w oparciu o uzyskiwane fundusze, pozyskiwane darowizny żywnościowe, rzeczowe, artykuły codziennego użytku – przy współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i charytatywnymi. Podejmowanie wraz z nimi wspólnych przedsięwzięć w zwalczaniu zjawisk patologii społecznej jaką jest bezdomność i ubóstwo.