Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 19.05.2008 r.

Stowarzyszenie „Terapia, Edukacja, Rozwój — STER”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: schody

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

Program socjoterapeutyczny dla młodzieży zagrożonej patologią z elementami pracy z rodziną oraz letnim wyjazdem terapeutycznym — kontynuacja” Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania w środowiskowych formach wsparcia, w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, poprzez programy w świetlicach socjoterapeutycznych

rodzaj pomocy: Program nasz jest programem zintegrowanej pomocy rodzinie i składa się z prowadzonych równolegle sześciu rodzajów oddziaływań terapeutycznych:
1) grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży
2) grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży
3) warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i rodziców
4) konsultacje indywidualne z rodzicami uczestników zajęć grupowych
5) indywidualne spotkania terapeutyczne
6) letni obóz terapeutyczny dla młodzieży
adresaci pomocy: Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym wraz z rodzinami
miejsce: świetlica socjoterapeutyczna,
specjaliści: Alina Hryniewicz -socjolog, socjoterapeuta, licencjonowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat związana z trzecim sektorem. Przez 3 lata pracowała jako wolontariusz w różnych organizacjach pozarządowych, przez dwa lata szkoliła się na stażu w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze, zakładała i przez trzy lata prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną na warszawskim Bródnie. Od czterech lat organizuje obozy terapeutyczne i inne programy skierowane do dzieci z rodzin patologicznych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i pracy terapeutycznej, m.in.: szkolenie w zakresie mediowania konfliktów z udziałem dzieci i praw dziecka; szkolenie dla liderek grup wsparcia; warsztat nt. społeczności terapeutycznej (org. Fundacja dla Polski); warsztat nt. pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie; 270-godzinne szkolenie z zakresu socjoterapii; dwuletnia Szkoła Trenerów PTP — „Warsztat”; szkolenie „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” oraz „Diagnoza DSM IV” – Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej (IPK) w Krakowie. Aktualnie uczestniczka Trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej w IPK w Krakowie.
Agnieszka Justyna Zaremba – psycholog, socjoterapeuta, Praktyk i Master Sztuki Neurolingwistycznego Programowania. Dwa lata pracowała w Poradni dla Dzieci i Młodzieży „Dziupla” przy Centrum Odwykowym w Warszawie; współpracowała z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małkini; od 4 lat prowadzi zajęcia psychoprofilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych (profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej); od 2000 r. prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży licealnej. Na co dzień pracuje jako psycholog w warszawskim liceum i gimnazjum. Szkolenia: dwuletni staż w Poradni OPTA w Warszawie; „Psychoterapia krótkoterminowa – podejście integrujące” – Polski Instytut Terapii Krótkoterminowej w Krakowie; „Twórcze wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży i Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła”.
Eliza Gniado – absolwentka IPSiR UW, dyplomowany instruktor teatralny i darmowy – 2,5-roczne szkolenie, szkolenie z zakresu socjoterapii prow. Przez radkę absolwentka Szkoły Trenerów Grupowych „TROP” – 150 godzin,
Monika Szeliga – absolwentka APS im. M. Grzegorzewskiej, Resocjalizacja, ukończyła Program „Staż” – dwuletnie szkolenie dla psychologów i pedagogów Stowarzyszenia „OPTA” – 420 godzin szkoleń, 300 godzin praktyk, 80 godzin superwizji, studentka Podyplomowych Studiów nad Kulturową i Społeczną Tożsamością Płci – UW,
Agnieszka Ziemba-Duda – absolwentka WSPS im. M. Grzegorzewskiej, Resocjalizacja, absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego – Socjoterapia – IPSiR UW – 350 godzin (210 godz. zajęć praktycznych, 140 teoretycznych), absolwentka „Szkółki Trenerskiej” przy Fundacji Synapsis – 200 godzin,
Małgorzata Wojdowska — absolwentka APS im. Marii Grzegorzewskiej: pedagogika ogólna-specjalizacja psychopedagogika kreatywności, pedagogika specjalna-specjalizacja resocjalizacja; Trening Twórczości – 90 godzin, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 120 godzin,

Justyna Zieleniewska – absolwentka SWPS, ukończyła Program „Staż” – dwuletnie szkolenie dla psychologów i pedagogów Stowarzyszenia „OPTA” – 420 godzin szkoleń, 300 godzin praktyk i 80 godzin superwizji, absolwentka Szkoły Trenerów – 200 godzin
Lucyna Gromulska – psycholog, absolwentka wydziału psychologii UW, absolwentka „Szkółki Trenerskiej” przy Fundacji Synapsis – 200 godzin.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

"Jak radzić sobie ze stresem"

rodzaj pomocy: Podstawowym celem programu była pomoc rodzinom, w których wychowują się dzieci przewlekle chore lub niepełnosprawne. Ich trudna sytuacja życiowa implikuje szereg dysfunkcji społecznych. Naszą pomoc skierowaliśmy głównie do rodzeństwa oraz rodziców chorych dzieci. W wyniku naszych działań z pomocy skorzystała cała rodzina, czyli pośrednio również chore dziecko.
Podczas realizacji programu pomocą zostały objęte gównie rodziny z dzieckiem chorym na autyzm, zespół Downa lub Aspargera.
Dotychczas na terenie Warszawy nie były podejmowane działania pomocy całej rodzinie, w której wychowuje się dziecko przewlekle chore, dlatego proponowane w programie zajęcia i warsztaty okazały się bardzo potrzebne a pogram cieszył się dużym zainteresowaniem. Jak pisaliśmy we wniosku, pomocą psychologiczną i medyczną objęte jest często tylko chore dziecko a reszta rodziny ma słabszy dostęp do pomocy i wsparcia. Nasze założenia potwierdziły się podczas konsultacji, skierowanych do uczestników projektu. Potwierdziły się również nasze założenia, co do sytuacji finansowej rodzin dzieci niepełnosprawnych lub chorych. Ze względu na chorobę jednego z członków rodziny środki finansowe, jakimi ona dysponuje, są bardzo ograniczone. Mimo świadomości trudnej i niesprzyjającej sytuacji, zdrowi członkowie rodziny, a zwłaszcza matki, zaniedbują swoje potrzeby i zdrowie poświęcając się choremu dziecku. Większość uczestników projektu zgłaszała trudności z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach związanych z chorobą jednego z członków rodziny.
adresaci pomocy: Rodzice i rodzeństwo dzieci chorych i niepełnosprawnych
miejsce: siedziba Fundacji Synapsis, basen, ścianka wspinaczkowa, inne...
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Marszałkowska 87 lok. 62
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 503 157 850
fax:
e-mail: ster@free.ngo.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Geodetów 8 lok. 118
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 503 157 850
fax:

Osoby zarządzające organizacją

Alina Hryniewicz-Hasior – prezes
Agnieszka Justyna Zaremba – sekretarz
Karolina Kolbuszewska – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2000
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000135640
REGON: 017264881
nr konta bankowego: 18114010100000586579001002
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającej problemy osobiste, zagrożonej demoralizacją, uzależnieniem i patologią społeczną
 2. pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo
 3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i środowisku
 4. tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną
 5. propagowanie wiedzy o społeczeństwie demokratycznym wśród dzieci i młodzieży
 6. propagowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich
Stowarzyszenie „Terapia, Edukacja, Rozwój – STER” od ośmiu lat prowadzi projekty skierowane do dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią: zajęcia socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, obozy socjoterapeutyczne, imprezy dla dzieci. Dotychczas Stowarzyszenie „Terapia, Edukacja, Rozwój – STER” współpracowało ze świetlicami Socjoterapeutycznymi, Fundacją „Dzieci Niczyje” oraz Fundacją \"Synapsis\". Organizujemy wyjazdy socjoterapeutyczne i terapeutyczne z elementami wspinaczki dla dzieci i młodzieży, które są znaczącymi, dobrymi i ciekawymi doświadczeniami dla młodych ludzi. Wprowadzenie do terapii elementów sportu okazało się być bardzo skutecznym i atrakcyjnym pomysłem na realizowanie szeroko rozumianych celów profilaktycznych. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi program psychoedukacyjny dla rodzin, w których wychowuje sie dziecko chore lub niepełnosprawne. Działania podejmowane w tym programie skierowane są przede wszystkim do zdrowego rodzeństwa dzieci chorych oraz rodziców, a ich celem jest nauczenie radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem i trudnymi emocjami jakie towarzyszą wychowywaniu się z chorym lub niepełnosprawnym rodzeństwem.