Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 17.06.2008 r.

Stowarzyszenie Harcerskie

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

rodzaj pomocy: Cel programu:- 1. zaspokajanie potrzeb, takich jak potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji i innych, których zaspokojenie sprzyja powstrzymywaniu się od szukania ucieczki w środkach uzależniających.2. Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób pozytywny. 3. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw pro społecznych. 4.przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowanie odpowiedzialności w życiu oraz uczenie zaradności życiowej.
Cele programu realizujemy metodą harcerską. Praca z dziećmi i młodzieżą odbywa się w drużynach i gromadach a praca z kadrą w grupach instruktorskich w hufcach. W drużynach praca dotyczy bezpośrednio dzieci i młodzieży i toczy się na cotygodniowych spotkaniach oraz pomiędzy nimi. W trakcie pracy w drużynach realizowane są takie działania jak: — praca nad sobą — zespól indywidualnie wyznaczanych celów i zadań do wykonania na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości; -działania w grupie i zadania zespołowe;- system funkcji i stałych obowiązków, wyrobienie systematyczności i poczucia obowiązku; zajęcia sportowe i turystyczne; uczenie po przez działanie i zabawę. Działania w drużynie mają charakter indywidualny, każda drużyna posiada samodzielnie opracowany plan pracy, mający na uwadze specyficzne potrzeby i możliwości swoich członków.
adresaci pomocy: ogólnie dzieci i młodzież
miejsce: Szkoły przy których działają drużyny i gromady
specjaliści: Drużynowi, instruktorzy SH
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Hoża 57
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 621-96-12
fax: 22 621-96-12
e-mail: sh@sh.org.pl
WWW: www.sh.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 18:00-20:00
wtorek: nieczynne
środa: 18:00-20:00
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Śródmiejski Hufiec Harcerzy
adres: siedziba w lokalu organizacji
dzielnica: Śródmieście
telefon:
rodzaj oddziału: Hufiec Harcerek "SAD"
adres: siedziba w lokalu organizacji
dzielnica: Śródmieście
telefon:

Osoby zarządzające organizacją

Róża Rzeplińska – Naczelnik
Michał Tabor – Skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1996
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000160636
REGON: 011918353
nr konta bankowego: 84150017771217700114330000
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
 1. stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka;
 2. zaspokaja potrzeby i oczekiwania, rozwija uzdolnienia i zainteresowania;
 3. uczy decydowania i odpowiedzialności, samorządności i demokracji, oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów;
 4. kształtuje zaradność, nawyki gospodarności i skutecznego działania;
 5. dba o zdrowie i sprawność, kształtuje nawyki higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą;
 6. rozwija świadomość ekologiczną, organizuje działalność na rzecz ochrony środowiska;
 7. pielęgnuje kulturę i tradycje narodowe oraz dorobek i tradycje harcerstwa;
 8. jest rzecznikiem oraz obrońcą praw i interesów dzieci
Stowarzyszenie Harcerskie utworzyli w roku 1996 instruktorzy Hufca ZHP Warszawa-Śródmieście. Podstawowym dokumentem związanym z powstaniem SH wiąże się deklaracja programowa znajdująca się na stronach SH. Utrzymujemy żywe kontakty ze wszystkimi organizacjami harcerskimi działającymi w Warszawie. Braliśmy udział w Białej Służbie (w strukturach ZHR) w 1999, 2001, 2002. Wspólnie z Hufcem ZHP Warszawa Mokotów pracuje Kapituła Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”-Federacja Skautingu Europejskiego korzystał z gościny w lokalu SH podczas przygotowań do zlotu skautów Eurojamu 2003. W 2004 roku byliśmy współorganizatorem uroczystości 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.