Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: w przypadków programów finansowanych przez Urząd Miasta st. Warszawy wymagane jest zameldowanie w Warszawie
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: placówki znajdują sie w obiektach nie posiadających podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie somatyczne
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień

— uzależnieni od narkotyków:

 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie somatyczne
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • organizowanie wypoczynku

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia

pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie pomocy ambulatoryjnej, stacjonarnej oraz w programie mieszkań readaptacyjnych

rodzaj pomocy: W programie uczestniczą osoby, które z pozytywnym skutkiem zakończyły program leczenia w ośrodku stacjonarnym lub dziennego pobytu i z powodów zdrowotnych, rodzinnych, społecznych chcą korzystać z programu postrehabilitacyjnego.
W ramach programu osoby w nim uczestniczące korzystają ze wsparcia psychologicznego, pomocy psychiatrycznej, socjalnej oraz pedagogicznej.
adresaci pomocy: osoby, które wkraczają w życie po zakończonym programie leczenia, kontynuują rozpoczętą naukę, pracują nad usamodzielnieniem, kształcą się w celu zdobycia zawodu oraz rozpoczynają pracę zarobkową.
miejsce: własna placówka
specjaliści: Bożena Szot — pedagog
Justyna Wrona — pedagog
Elżbieta Opiłowska — psycholog
Anna Klejnowska — pracownik socjalny
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin

rodzaj pomocy: Program realizowany jest w formie pomocy ambulatoryjnej — psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej oraz stacjonarnej — pobyt ok. 4 miesięcy w ośrodku stacjonarnym. W trakcie realizacji programu zakłada się zdiagnozowanie stopnia uzależnienia pacjenta, odizolowanie go od środowiska rodzinnego oraz rówieśniczego, które wpływało amotywacyjnie na rozpoczęcie wychodzenia z uzależnienia oraz poprawę relacji rodzinnych. Po zakończeniu programu zakłada się udział pacjenta w terapii ambulatoryjnej oraz udzielanie wsparcia terapeutycznego jego rodzinie.
adresaci pomocy: młodzież eksperymentująca oraz członkowie rodzin
miejsce: własna placówka
specjaliści: ks. dr Paweł Rosik — socjolog, psycholog, teolog, specjalista terapii uzależnień
Elżbieta Łyczewska — kierownik programu — psycholog kliniczny, specjalista terapii uzaleznień
Marta Szulczewska -psycholog
Małgorzata Plewako — lekarz
Anna Tomaszek — pielęgniarka
Anna Kleinowska — pracownik socjalny
Cezary Fechter — pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

świetlice socjoterapeutyczne

rodzaj pomocy: Świetlica jest placówką mającą na celu stworzenie warunków do twórczego, bezpiecznego i wartościowego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz młodzież pochodzącą z rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach programu świetlicy realizowane są zajęcia tematyczne, udzielana pomoc psychologiczna dzieciom oraz ich rodzinom, organizowane jest dożywianie, rozdawnictwo materiałów szkolnych oraz odzieży, organizowanie wyjazdów poza miasto oraz wypoczynku wakacyjnego. W ramach zajęć świetlicowych realizowany jest program socjoterapeutyczny w zakresie zapobiegania patologiom społecznym.
adresaci pomocy: dzieci i młodzież w wieku 5-12 lat
miejsce: własne placówki
specjaliści: Joanna Wożnicka-Wąsek — kierownik programu na terenie dzielnicy Praga Północ — pedagog, certyfikowany instruktor ART
Agnieszka Mazurek — kierownik programu na terenie dzielnicy Mokotów — pedagog, certyfikowany instruktor ART
nna Matejuk — kierownik programu na terenie dzielnicy Praga Południe — pedagog, certyfikowany instruktor ART
Wojciech Popławski — kierownik programu na terenie dzielnicy Wawer — pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Stop przemocy

rodzaj pomocy: Program ma na celu realizacje działań informacyjnych, edukacyjnych oraz szkoleniowych w celu ograniczenia zachowań agresywnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
W ramach programu realizowane są szkolenia w zakresie Treningu Zastępowania Agresji, konferencje regionalne oraz międzynarodowe, prowadzona kampania społeczna pod Hasłem „Walcz z agresją. Zacznij od siebie” w radio, telewizji, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
Integralna częścią programu jest tworzenie klubów „Fair Play” jako miejsc gdzie dzieci, młodziez oraz osoby dorosłe będą kształcić umiejetności prospołeczne i uczyć sie jak radzi sobie z agresja swoja i innych.
adresaci pomocy: dzieci, młodziez, dorośli
miejsce: cała Polska
specjaliści: ks. dr Paweł Rosik — twórca Kampanii
Agnieszka Kowalczyk — absolwentka dziennikarstwa, twórczyni i koordynatorka Kampanii
Anna Zielonka — absolwentka filozofii
Elżbieta Łyczewska — konsultantka merytoryczna Kampanii — psycholog
Elżbieta Opiłowska — konsultantka merytoryczna Kampanii- psycholog
Barbara Rozmus — konsultantka merytoryczna Kampanii — psycholog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Grodzieńska 65
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 618-65-97
fax: 22 618-65-97
e-mail: karan@karan.pl
WWW: www.karan.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 09:00-17:00
środa: 09:00-17:00
czwartek: 09:00-17:00
piątek: 09:00-17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Żeromskiego 27
kod, miejscowość: Radom
telefon: 48 360-46-05
fax:

Oddziały

rodzaj oddziału: NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej
adres: ul. Grodzieńska 65
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 618-65-97
rodzaj oddziału: Centrum Rozwoju Osobowości
adres: ul. Grodzieńska 65
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 618-65-97
rodzaj oddziału: Świetlica socjoterapeutyczna
adres: ul. Kościuszkowców 80
dzielnica: Wawer
telefon:
rodzaj oddziału: Świetlica socjoterapeutyczna
adres: ul. Prochowa 49
dzielnica: Praga Południe
telefon:
rodzaj oddziału: Świetlica socoterapeutyczna
adres: ul. Malczewskiego 52
dzielnica: Mokotów
telefon: 22 849-41-15

Osoby zarządzające organizacją

ks. dr Bronisław Paweł Rosik – przewodniczący Zarządu Głównego
Elżbieta Łyczewska – wiceprzewodniczaca Zarzadu Głównego
Bożena Bereda – sekretarz Zarządu Głównego

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1992
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000011861
REGON: 040020655
nr konta bankowego: 34106000760000401010003083
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. przeciwdziałanie patologicznym uzależnieniom, w szczególności narkomanii
 2. propagowanie wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny i społeczeństwa
 3. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem
 4. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom starszym
 5. upowszechnianie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach uzależnień, ich psychologicznym i społecznym podłożu oraz o chorobie AIDS
 6. rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie promocji zdrowia, zapobiegania uzależnieniom, agresji oraz przemocy
 7. kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanie grupy wolontariuszy w realizacje celów społecznie pożytecznych
 8. rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, starszym, a w szczególności uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, nosicielom wirusa HIV oraz narażonym na agresję i przemoc
Stowarzyszenie od początku swojego istnienia realizuje zadania ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnych oraz wpisane w program zadań realizowanych przez poszczególne sektory i wydziały władz lokalnych i państwowych – zadania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Do roku 2004 Stowarzyszenie KARAN zrealizowało następujące zadania we współpracy z administracją publiczną:
 1. prowadzenie 15-tu świetlic socjoterapeutycznych dla dzici i młodziezy z rodzin dysfunkcyjnych w Wrszawie, Radomiu, Rzeszowie, Kaliszu, Elblągu, Wrocławiu, Nowej Dębie, Łodzi.
 2. prowadzenie placówek profilaktyczno-szkoleniowych dla dzieci oraz młodzieży – Centrum rozwoju osobowości w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie, kaliszu, Elblągu oraz Wrocławiu.
 3. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla młodziezy zagrożonej uzależnieniem oraz uzależnionej w Warszawie, Radomiu, Bogucinie, Rzeszowie, Elblagu oraz Wrocławiu – placówki stacjonarne oraz oddziały dziennego pobytu
 4. wydawanie materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych w zakresie zapobiegania patologiom społecznym w tym głównie uzaleznieniom oraz agresji i przemocy – książek, ulotek, broszur, plakatów
 5. prowadzenie kampanii społecznych w tym w 2004 oraz 2005 roku przeprowadzono kampanie społeczną pod hasłem „Walcz z agresją. Zacznij od siebie”
 6. organizowanie każdego roku wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodziezy, integracyjnych festynów rodzinnych oraz szkoleń i wykładzów na tema zapobiegania uzależnieniom oraz agresji
 7. prowadzenie aktywizacji osób starszych w formie pracy wolontarystycznej z dziećmi i młodzieżą w ramach programu Akademia Twórczej Aktywności
 8. organizowanie szkoleń oraz konferencji regionalnych promujacych metodę Treningu Zastępowania Agresji jako skutecznych działań ograniczajacych zachowania agresywne wśród dzieci, młodziezy oraz dorosłych
 9. organizowanie miedzynarodowych konferencji pod hasłem STOP PZEMOCY dla nauczycieli oraz pedagogów z całej Polski.
III Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „STOP PRZEMOCY – w rodzinie, szkole i na ulicy” odbywać się będzie w dniach 26-27 września w Sali Kongresowej PKiN – przewidywana liczba uczestników to 2.000 osób.