Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 09.06.2008 r.

Stowarzyszenie OPTA

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa i jej okolice
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: pierwsze piętro, schody

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— inni (grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, współuzależnionych oraz z trudnościami wychowawczymi; szkolenia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej):

 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo zawodowe

Pomoc rodzinie w kryzysie

rodzaj pomocy: Celem programu jest poprawa funkcjonowania społecznego rodziny w obszarze zdrowia psychicznego i relacji społecznych, poprzez:
- dostarczenie rodzinom narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych (przygotowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich trudną sytuacją życiową wynikającą z uzależnienia, przemocy w rodzinie, samotnego rodzicielstwa, braku umiejętności wychowawczych, ubóstwem i innych),
- wspieranie rodziny w podejmowaniu nowych ról,
- udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego służących między innymi poprawie relacji i komunikacji
w rodzinie, rozwijaniu umiejętności życiowych i społecznych oraz przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy.
W efekcie realizacji programu udzielona zostanie pomoc psychologiczna i prawna osobom z rodzin znajdujących się w kryzysie.

Główne działania:

POMOC INTERWENCYJNA I KRYZYSOWA
Specjalistyczne konsultacje psychologiczne
Konsultacje specjalisty ds. uzależnień dla dzieci i rodziców
Konsultacje wychowawcze dla rodziców
Specjalistyczne konsultacje prawne
Psychoterapia indywidualna dzieci
Terapia rodzinna
Specjalistyczne konsultacje psychiatryczne
Interwencje kryzysowe
TERAPEUTYCZNE ZAJęCIA GRUPOWE DLA DZIECI
Psychoterapia grupowa dzieci
Warsztaty dla dzieci
GRUPOWE ZAJęCIA DLA RODZICóW(psychoedukacyjne i terapeutyczne)
Grupy dla rodziców
Szkoła Rodziców
Działania rodzinne
Grupa dla matek i dzieci
Warsztaty rodzinne
adresaci pomocy: rodziny potrzebujące wsparcia psychologicznego i/lub prawnego
miejsce: Stowarzyszenie OPTA
specjaliści: pracownicy Stowarzyszenia OPTA
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

"Od NowA" Równe szanse na rynku pracy dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Model koalicyjny.

rodzaj pomocy: Celem programu jest aktywizacja zawodowa kobiet oraz przezwyciężanie kryzysu osobistego — pomoc jest realizowana poprzez konsultacje indywidualne: tutorskie, psychologiczne, prawne oraz doradztwo zawodowe. Prowadzone są grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, współuzależnionych oraz z trudnościami wychowawczymi. Realizowane są także warsztaty asertywności (WenDo), komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wizerunku, kursy Spadochron oraz Wirtualna Firma.
adresaci pomocy: kobiety w trudnej sytuacji życiowej
miejsce: Stowarzyszenie OPTA
specjaliści: pracownicy Stowarzyszenia OPTA.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

SILNI-POMOCNI-SKUTECZNI

rodzaj pomocy: Warsztaty szkoleniowe są prowadzone w ramach programu "Od NowA".

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji służb interwencyjnych oraz pierwszego kontaktu a także realne budowanie lokalnych koalicji w obszarze interwencji kryzysowej. Główne działania to 4-dniowe szkolenia wyposażające w praktyczną wiedzę dotyczącą pracy z kobietami w trudnej sytuacji życiowej oraz promowanie współpracy międzysektorowej.
adresaci pomocy: Pracownicy służb pomocowych i interwencyjnych (policjanci, kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni)
miejsce: Stowarzyszenie OPTA
specjaliści: pracownicy Stowarzyszenia OPTA.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Marszałkowska 85/34
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 622-52-52, 424-09-89
fax: 22 622-52-52
e-mail: biuro@opta.org.pl
WWW: opta.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-17:00
wtorek: 10:00-17:00
środa: 10:00-17:00
czwartek: 10:00-17:00
piątek: 10:00-17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Marta Lewandowska – prezeska
Barbara Jakubowska – wiceprezeska
Katarzyna Przyborowska – wiceprezeska

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1996
status org. pożytku publicznego: w trakcie procedury ubiegania się o taki status
nr KRS: 145996
REGON: 011820803
nr konta bankowego: 87116022020000000095346843
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacja Mazowia
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 3

Dla rodzin

Konsultacje, porady, wsparcie, interwencje kryzysowe, terapia krótkoterminowa w sprawach związanych z:
 • problemami z dziećmi przejawiającymi się w życiu rodzinnym, w szkole, trudnościami rozwojowymi dzieci, brakiem kontaktu pomiędzy rodzicami i dziećmi, bezradnością w roli rodzica, opiekuna, zagrożeniem patologią
 • własnymi problemami wynikającymi z sytuacji życiowej - samotne rodzicielstwo, rozwód, brak współpracy i wsparcia w małżeństwie w sprawach wychowywania dzieci
 • uzależnieniem i przemocą w rodzinie
 • brakiem wiedzy i umiejętności związanych z wychowywaniem dzieci i rozwiązywaniem problemów
 • sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w rodzinie

Dla rodziców i opiekunów

Grupy wsparcia, grupy edukacyjne, grupy terapeutyczne.

Dla dzieci

Grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne (warunkiem uczestniczenia dzieci w grupie jest współpraca przynajmniej jednego z rodziców).

Dla młodzieży

Grupy wsparcia, edukacyjne i terapeutyczne. STUDIUM TERAPII RODZINY 3 - LETNIA SZKOŁA PSYCHOTERAPII - DRUGA EDYCJA JEST ROZWINIĘCIEM REALIZOWANEGO OD 20 LAT PROGRAMU STAŻ PRZYGOTOWUJE DO PRACY Z SYSTEMEM RODZINNYM - WYPOSAŻA W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOPATOLOGII, PSYCHOTERAPII, TERAPII RODZIN, OBEJMUJE RÓWNIEŻ PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNA I GRUPOWĄ, STAŻ, SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ I INDYWIDUALNĄ PROGRAM STUDIUM JEST ZGODNY ZE STANDARDAMI SEKCJI PSYCHOTERAPII PTP. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJE DO UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ PSYCHOTERAPEUTY SZKOLENIE PROWADZĄ LICENCJONOWANI SUPERWIZORZY I PSYCHOTERAPEUCI, TERAPEUCI PSYCHOLOGICZNEJ PORADNI RODZINNEJ OPTA ORAZ PRACOWNICY NAUKOWI WYŻSZYCH UCZELNI (UW, SWPS) SZKOŁA TRENERÓW Warsztat umiejętności psychospołecznych Szkolenie nastawione jest na doskonalenie umiejętności pracy metodą warsztatową i budowania programów szkoleniowych. Zespół Szkolny Stowarzyszenia OPTA oferuje kompleksową obsługę dla wszystkich typów i rodzajów szkół w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji psychologicznej według autorskiego programu ZANIM SPRÓBUJESZ 2 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły średnie profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, komputer) profilaktyka przemocy rówieśniczej zajęcia integracyjne dla pierwszych klas szkół ponadpodstawowych zajęcia edukacyjno-rozwojowe kształtujące podstawowe umiejętności psychologiczne (komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w klasie, etc.) warsztaty rozwojowe skierowane dla młodzieży klas kończących szkołę (gimnazjum, liceum) Program Od NowA - skierowany do bezrobotnych, bezradnych, w trudnej sytuacji życiowej kobiet. W jego zakres wchodzą: porady prawne, psychologiczne, grupy wsparcia, szkolenie aktywizujące i motywujące, doradztwo zawodowe, szkolenia Spadochron (jak skutecznie szukać pracy i jaki posiadamy własny potencjał) i Wirtualna Firma (dla uczestniczek, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą).
Zespół Stowarzyszenia OPTA to grupa współpracujących ze sobą od wielu lat osób zajmujących się pomocą psychologiczną skierowaną do dzieci i rodzin. Oferta Stowarzyszenia zmieniała się wraz z pojawianiem się nowych koncepcji dotyczących powstawania zaburzeń i form pomocy terapeutycznej dla rodzin. Członkowie zespołu jako jedni z pierwszych w latach osiemdziesiątych zaczęli włączać rodziców w pomoc terapeutyczną skierowana do dzieci i młodzieży. W ramach Stowarzyszenia powstała metoda pracy psychoedukacyjnej dla rodziców pod nazwą \"Trening umiejętności wychowawczych\". Stało się dla nas jasne, że rodzice, by pomagać swoim dzieciom w pokonywaniu trudności rozwojowych, potrzebują wsparcia, edukacji, a często również terapii. Tworzyliśmy grupy psychoedukacyjne, grupy wsparcia i terapeutyczne dla rodziców. Kolejnym krokiem było stworzenie – już jako Zespół Terapeutów Rodzinnych – oferty pracy z całą rodziną. Pomagamy rodzinom przeżywającym kryzys, w których dorośli nie radzą sobie jako rodzice, rodzinom rozbitym, rozwodzącym się parom, rodzinom, w których występują uzależnienia, przemoc i nadużycia seksualne. Aktualnie w ramach Stowarzyszenia działają dwa wzajemnie wspierające się zespoły:
 • Zespół Konsultantów i Terapeutów Rodzinnych
 • Zespół Terapeutów Dzieci i Młodzieży
Razem to dwudziestoosobowa grupa złożona z psychologów, pedagogów, terapeutów rodzinnych, prawnika i psychiatry oraz 20 wolontariuszy. Zespoły tworzą wciąż nowe oferty w odpowiedzi na zgłaszane przez rodziny problemy. Prowadzimy grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców, terapię rodzinną i indywidualną, poradnictwo w sprawach wychowawczych, warsztaty dla dzieci i rodziców. Zróżnicowany pod względem wieku i kompetencji zespół umożliwia tworzenie różnorodnej, bogatej oferty terapeutycznej dla rodzin, rodziców, dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi również działalność szkoleniową i wydawniczą. Szkolimy w zakresie terapii rodzin, socjoterapii, profilaktyki uzależnień, umiejętności trenerskich, pracy z rodzicami i in. Tworzymy także specjalne programy szkoleniowe na zapotrzebowanie grup i instytucji. W stowarzyszeniu istnieje Zespół Szkolny specjalizujący się w programach profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców. Doświadczenia zbierane w pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej opisujemy w książkach, poradnikach, artykułach i programach edukacyjnych.