Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 13.10.2011 r.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: diagnoza i potwierdzenie przemocy w rodzinie
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: podjazd, winda

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dorośli:

 • telefon zaufania, infolinia

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • żywność, posiłki
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • rzecznictwo i ochrona praw
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • żywność, posiłki
 • profilaktyka
 • inne

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie psychiatryczne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • żywność, posiłki
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • profilaktyka
 • inne

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie psychiatryczne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • żywność, posiłki
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • profilaktyka
 • inne

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności

Pogotowie Interwencji Społecznej-Świadczenie pomocy długofalowej i interwencyjnej osobom bezdomnym, bezradnym i pozostającym w ubóstwie

rodzaj pomocy: Przebywającym w Warszawie bezdomnym i innym potrzebującym udzielają pomocy liczne instytucje i organizacje (państwowe, społeczne, wyznaniowe itp.). Są schroniska dla bezdomnych, punkty żywienia, świadczone są usługi medyczne. Łagodzi to los wielu ludzi, jednakże nie rozwiązuje nadal szeregu problemów tej kategorii obywateli.
Działalność PIS podyktowana jest ciągle niepokojem, że w takich zjawiskach społecznych jak: niedowład polityki mieszkaniowej, zbyt niskie nakłady na pomoc społeczną, dysfunkcje instytucji opiekuńczo-wychowawczych i karnych, patologia indywidualna (alkoholizm, narkomania, przestępczość itp.) notuje się negatywną tendencję wzrostową.
Te problemy stara się łagodzić program działalności PIS
Centralnym pojęciem w działalności PIS jest nowe, współczesne rozumienie pomocy, którą pojmujemy jako system oddziaływań opiekuńczych, których celem jest optymalne usamodzielnienie człowieka, tj. skłonienie (chce – nie chce) i uzdolnienie (może – nie może)do samodzielnej egzystencji społecznej. Z takiego rozumienia pomocy wynikają wobec indywidualnych podopiecznych działania doraźne i długofalowe, które obejmują m.in.:
- codzinne przyjęcia ok. 70 interesantów (
- prowadzenie rejestru bezdomnych;
- prowadzenie pogłębionych wywiadów wrazz zakładaniem „KARTY USŁUG PIS”;
-prowadzenie rozmów terapeutycznych, głównie w celu wyzwolenia optymizmu życiowego i chęci konstruktywnego działania na własną rzecz;
-poszerzone poradnictwo prawne /czasem wystarczy porada ustna, wiele problemów wymaga jednak długofalowych działań i interwencji (sprawy mieszkaniowe, wymeldowanie donikąd, poradnictwo w sprawach karnych i prawa pracy);
-doradztwo różne wraz z pisaniem pism urzędowych, kierowaniem do pracy, miejsc czasowego pobytu i schronisk, na programy leczenia odwykowego ;
-zabezpieczenie kompleksowego leczenia wraz z bezpłatnym przekazaniem leków ;
-dożywianie w pobliskim barze;
-bezpłatne wyrabianie dowodów osobistych;
-pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, środki higieniczno-kosmetyczne, inne);
-specjalistyczne poradnictwo merytoryczne , w tym pozyskiwanie mieszkań.

PIS pełni m.in. funkcje biura porad obywatelskich.
adresaci pomocy: osoby bezdomne
miejsce: Pogotowie Interwencji Społecznej dysponuje lokalem (w ramach podnajmu) o pow. 140 m2: 2 pokoje, świetlica, gabinet lekarski, kuchnia, magazyn z odzieżą, 2 sanitariaty, hol.
specjaliści: W realizacji programu biorą udział: 1) 2 pracowników socjalnych, wykształcenie i doświadczenia zawodowe ukierunkowane na pracę socjalną (mgr Eliza Ponikowska, mgr Magda Banach); 2)kierownik programu, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia — mgr Ewa Jagodzińska; 3)lekarz internista, pielęgniarka, farmaceutka; 4)obsługa księgowa i administracyjna dla wszystkich programów Stowarzyszenia;5)wolontariusze w zakresie działań merytorycznych i prac pomocowych – ok. 3 osoby w pracy ciągłej.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Interwencyjne Pogotowie Zimowe – Noclegownia „Przyce”.

rodzaj pomocy: Zadaniem Noclegowni jest otoczenie opieką najbardziej bezradnych bezdomnych, przebywających na dworcach, tunelach, węzłach ciepłowniczych. Tych, którzy samodzielnie nie potrafią zabezpieczyć sobie w okresie zimowym godnego, bezpiecznego „lokum”. Noclegownia dysponuje miejscami noclegowymi dla mężczyzn i kobiet, w tym osób pod wpływem alkoholu potrafiących funkcjonować samodzielnie w warunkach placówki.
Opis działań pomocowych Noclegowni:
1)Zapewnienie o zmierzchu bezpiecznego schronienia bezdomnym, którzy nie mogą, czasem nie chcą lub nie potrafią takiego schronienia uzyskać.
2)Opieka pedagogiczna i w miarę możliwości terapeutyczna podczas pobytu w Noclegowni.
3)Zakwalifikowanie wg kryteriów opisanych w punkcie 2 do pobytu i rejestracja.
4)Pouczenie o prawach i obowiązkach przestrzegania zasad dotyczących kontaktów międzyludzkich i wynikających z regulaminu oraz poleceń personelu Noclegowni.
5)Zapewnienie lokum w zależności od płci i stanu zdrowia (wyłączenie pomieszczeń dla kobiet, osób pod wpływem alkoholu, chorych oraz wymagających odosobnienia – np. świerzb, wszawica).
6)Dostarczenie w miarę możliwości i potrzeb środków higieny osobistej, odzieży oraz gorącego posiłku w godzinach wieczornych i porannych (zupa regeneracyjna, pieczywo, napoje, inne).
7)Zabezpieczenie na miejscu pomocy medycznej w systemie ambulatoryjnym.
8)Otrzymanie zaświadczenia o pobycie w Noclegowni.
9)Przyjęcie prośby o przedłużenie pobytu w Noclegowni.
10)Instruktaż w zakresie możliwości uzyskania pomocy socjalnej w PIS i od innych służb społecznych (opieka społeczna, poradnie, schroniska, kuratorzy sądowi).

Zakłada się całodobowy pobyt, do 4 dni dla osób zakwalifikowanych przez służby medyczne do intensywnego wypoczynku (kilka osób w ciągu doby).
adresaci pomocy: bezdomni
miejsce: Noclegownia znajduje się w samodzielnym obiekcie wynajętym od PKP, o powierzchni 450m2 na terenie Woli. Obiekt to: punkt rejestracyjny, sala ambulatoryjna, natryski, sanitariaty, magazyn ogólny, pomieszczenia wymiany odzieży, jadalnia z aneksem kuchennym, sypialnie, palarnia, zaplecze administracyjne
specjaliści: W realizacji programu pomocowego Noclegowni biorą udział: 1) opiekunowie pedagogiczni2 osoby;
2) koordynator programu 1 — osoba;
3) pielęgniarki -2 osoby;
4) lekarz — 1 osoba
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”

rodzaj pomocy: Celem podejmowanych działań Ośrodka jest przede wszystkim:
1. Redukowanie i likwidowanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia i / lub zdrowia osób doznających przemocy w rodzinie.
2. Pomaganie ofiarom przemocy w odzyskaniu siły, zdolności do obrony swoich praw oraz w poprawie ich fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania
3. Usprawnianie i wzmacnianie osób, które doznały przemocy domowej w budowaniu samodzielności i aktywności życiowej
4. Zwiększenie świadomości społecznej zjawiska przemocy w rodzinie .

Ośrodek jest placówką stacjonarną , zapewniającą kompleksowa pomoc: schronienie dla 25 osób, wsparcie socjalne, prawne, psychologiczne, medyczne i pedagogiczne.
Ośrodek udziela także pomocy pozastacjonarnej w ramach poradnictwa osobom, bez konieczności zamieszkiwania w hostelu.
DZIAŁANIA NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE W OŚRODKU:
a. bezpośrednia interwencja w sytuacji kryzysowej przy współpracy służb interwencyjnych;
b. udzielenie bezpiecznego schronienia i stała (całodobowa) pomoc interwencyjna;
c. pomoc medyczna i socjalna (zasiłki, leki, posiłki), prawna, pedagogiczna;
d. indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna;
e. edukacja i poradnictwo (stacjonarne i pozastacjonarne) w zakresie przeciwdziałania przemocy, uzależnień i współuzależnień, strategii obronnych, rozwiązywania problemów osobistych, zawodowych, wychowawczych, mieszkaniowych;
f. prowadzenie indywidualnych planów wyzwalania się z przemocy i jej skutków,
g. aktywizacja zawodowa, społeczna ;
h. monitorowanie przebiegu zmian i skutków działań pomocowych oraz postanowień ze strony instytucji współpracujących w sprawach klientek;
i. oddziaływania środowiskowe, w których przemoc miała miejsce;
j. edukacja społeczna;
adresaci pomocy: kobiety i dzieci, zagrożone przemocą w rodzinie
miejsce: lokal użyczony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe
specjaliści: a. w ramach etatów 4 osoby (Dyrektor — mgr psychologii rodziny- Tadeusz Wieszczyk, 2 wykwalifikowanych pracowników socjalnych z wykształceniem wyższym (mgr Urszula Lis, mgr Agnieszka Onyszkiewicz, psycholog ½ etatu- mgr Iwona Rogowska-Widacka b. w ramach prac zleconych i świadczenia usług (4 opiekunowie pedagogiczni, pielęgniarka, mgr pedagogiki, mgr resocjalizacji; 2 terapeuci grupowi: mgr psychologii, mgr prawa i socjologii, 2 terapeuci do terapii indywidualnej: mgr pedagogiki i mgr psychologii klinicznej dziecka; 1 socjoterapeuta, 1 prawnik; 2 lekarzy- konsultanci – psychiatra i pediatra; księgowa i pracownik biurowo-administracyjny , wykonujący zadania dla 3 placówek ).
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 622 96 33
fax: 22 622 96 33
e-mail: spb-pis@wp.pl
WWW: www.spb.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Pogotowie Interwencji Społecznej
adres: Nowogrodzka 7 lok.14
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 622 96 33
rodzaj oddziału: Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”
adres: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
dzielnica: Praga Południe
telefon: 22 616 10 36

Osoby zarządzające organizacją

Ewa Jagodzińska – Prezes Zarządu/Kierownik Pogotowia
Tadeusz Wieszczyk – Sekretarz Zarządu/Dyrektor Ośrodka „DOM”
Bolesław Michalski – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1991
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2010
nr KRS: 0000119136
REGON: 010243025
nr konta bankowego: 12124062181111000046203258
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Fundacja „Wspólna Droga”, Fundacja „Bank Żywności SOS”, Federacja „Mazowia”
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
1. ochrona praw i godności osób pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe; 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych; 3. kompleksowa pomoc osobom, doświadczających kryzysu w powrocie do normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie;
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym powołane zostało 15 kwietnia 1991 r. Głównym motywem powołania Organizacji było dostrzeżenie nasilania się w Polsce zjawiska bezdomności i współtowarzyszących mu różnych rodzajów patologii społecznej m.in. przestępczości, przemocy domowej, przy jednoczesnym braku jasnego systemu jego zwalczania. Założyciele Stowarzyszenia uważali, że przeciwdziałanie temu zjawisku opierać się powinno na pewnych założeniach i wartościach, które stanowią dzisiaj etos naszej działalności: 1. Nikt nie może być zmuszany okolicznościami życiowymi do trwania w bezdomności czy przemocy domowej! (liczy się wolność i szacunek człowieka!); 2. Osobom i rodzinom z problemem bezdomności i przemocy zapewnione muszą być warunki godnego życia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb, co wiąże się z koniecznością tworzenia i funkcjonowania placówek i udzielania różnych form pomocy! (liczy się godność człowieka i troska o jego dobre życie!); 2. Osoby zdolne do aktywności zawodowej, zdrowe fizycznie i psychicznie powinni przy wsparciu innych osób uczestniczyć w przełamywaniu swoich trudności życiowych i dążyć do wydobywania się z bezdomności, przemocy domowej i innych sytuacji kryzysowych ; 3. Osób niezdolnych do samodzielności życiowej na skutek wieku, przewlekłej choroby, kalectwa – otoczyć należy opieką! (liczy się wiara w człowieka oraz bezinteresowna mu pomoc!); 4. Konieczne jest minimalizowanie zagrożenia bezdomnością oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie! (liczy się bezpieczeństwo i poszanowanie prawa!); Praktycznym sposobem wyrażania powyższych założeń i realizacji wartości było: a. uruchomienie – z myślą o osobach bezdomnych i ubogich – w sierpniu 1993 r. niestacjonarnej placówki Stowarzyszenia – Pogotowia Interwencji Społecznej ( PIS); b. uruchomienie od stycznia 1999 r. drugiej placówki – całodobowej, stacjonarnej pn. Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” (skr. Ośrodek „DOM”); Placówki prowadzone przez Stowarzyszenie są doceniane przez władze samorzadowe i centralne za realiację programów merytorycznych, które w istotny sposób przyczyniają się do minimalizowania zagrożeń związanych z bezdomnością i przemocą domową.