Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 04.06.2008 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: parter

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • stypendia, nagrody
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • inne

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • stypendia, nagrody
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • inne

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe

— inni:

 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • inne

Wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach, oraz działania opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia poprzez prowadzenie Zespołu Świetlic Profilaktyczne- Wychowawczych i Terapeutycznych Gniazdo — 10 placówek wsparcia dziennego Gniazd na terenie Warszawy

rodzaj pomocy: - Zapewnienie dzieciom i młodzieży, warunków do zrównoważonego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych.
-udostępnienie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych: pomoc w nauce szkolnej w tym odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości, organizacja konkursów wiedzy szkolnej
- organizacja zajęć sportowych i tanecznych, poprawiających kondycję i rozwój fizyczny dzieci
- zajęcia na świeżym powietrzu: mecze, wycieczki, zabawy ruchowe,
- organizacja olimpiad sportowych
organizacja sekcji sportowych, rowerowych
- racjonalne dożywianie dzieci w formie podwieczorku i kolacji
- Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające w dorosłym życiu nie popadanie w uzależnienia, przestępczość i używanie przemocy, zapobieganie patologicznym formom zachowania poprzez :
- prowadzenie programów przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom, przestępczości
- udzielania wsparcia społecznego dzieciom
- budowanie atmosfery bezpieczeństwa
- budowanie poczucia własnej wartości
- zagospodarowywanie czasu wolnego
- nauka budowania i podtrzymywania więzi społecznych, budowania pozytywnych relacji z otoczeniem.
- Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
-diagnoza rodzin
- organizacja spotkań z psychologiem – dyżury dla rodziców
- pomoc rodzinom w kontakcie ze specjalistycznymi instytucjami
- współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc rodzinom najuboższym i dysfunkcyjnym (Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Rodzinne, sądy, szkoły, i inne).
- Wskazanie dzieciom i młodzieży różnych form spędzania czasu wolnego alternatywnych wobec patologicznych wzorców środowiska
- rozwój indywidualnych zainteresowań i pasji
- organizacja zajęć w ramach programu „Jestem Polakiem, a więc Europejczykiem” — rozwijanie postaw obywatelskich, nauka języków obcych, wymiana dzieci i młodzieży z krajów UE
- organizacja zajęć teatralnych, komputerowych, plastycznych i muzycznych
- organizacja czasu wolnego w świetlicy: gry i zabawy grupowe, gry stolikowe, komputerowe itp.
- organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych
- organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego jako kontynuacja pracy rocznej
adresaci pomocy: Dzieci od 3 lat do 18 lat
miejsce: 10 placówek „Gniazd”
specjaliści: Kwalifikacje kadry zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia
1.09.2000 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych
(DZ. U. nr 80, poz. 900).
Pedagodzy, psycholodzy
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Zimowisko: organizacja wyjazdowych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

rodzaj pomocy: Organizacja wyjazdowej formy wypoczynku w
okresie ferii zimowych dla 120 dzieci i młodzieży,
podopiecznych świetlic — Gniazd.
Na wyjeździe prowadzimy systematyczne zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, pomoc psychologiczna. Wprowadzamy w życie idee integracji: w wyjeździe uczestniczy też 12 dzieci niepełnosprawnych.
adresaci pomocy: dzieci od 7-18 lat
miejsce: Przesieka k. Karpacza
specjaliści: Pedagodzy i psycholodzy
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Program profilaktyczny „Chcę, wiem, mogę”, finansowany prze Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy

rodzaj pomocy: - prowadzenie systematycznych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla wychowanków 2 x w tygodniu wg programu „Chcę, wiem, mogę”
- udzielenie rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
- organizacja spotkań z psychologiem -dyżury dla rodziców l x w tygodniu
pomoc rodzinom w kontakcie ze specjalistycznymi instytucjami
- współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc rodzinom najuboższym i dysfunkcyjnym
adresaci pomocy: dzieci i młodzież 7-16 lat
miejsce: Gniazdo nr 10, ul. Puszczy Solskiej 5 -dzielnica Bemowo
specjaliści: Pedagodzy i psycholodzy
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami (nikotyna, alkohol

rodzaj pomocy: Rodzaj działań: systematyczne zajęcia z psychologami w formie grupowej • Diagnoza dzieci pod kątem zajęć, w szczególności ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego oraz ich rodziny • Praca indywidualna z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami • Ścisła współpraca z OPS, ze szkołami, do których uczęszczają nasi podopieczni, z opiekunami i rodzicami naszych podopiecznych, z sądem i innymi placówkami pracującymi na rzecz dzieci
adresaci pomocy: dzieci i młodzież 7–18 lat, ich rodzice
miejsce: Gniazda – 10 placówek
specjaliści: pedagodzy i psycholodzy
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

„Wśród przyjaciół” – w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi związanymi ze spożywaniem napojów alkoholowych, finansowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

rodzaj pomocy: Organizacja zajęć sportowych dla podopiecznych Gniazd żoliborskich w formie zagospodarowania wolnego czasu
adresaci pomocy: Dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat
miejsce: Zajęcia na basenie OSiR, ul. Potocka 1
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Kasprowicza 37
dzielnica: Bielany
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 834-53-31, 606 499239, 604 061 358
fax: 22 834-53-31
e-mail: spdgniazdo@poczta.onet.pl
WWW: www.spdgniazdo.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 09:00-17:00
środa: 09:00-17:00
czwartek: 09:00-17:00
piątek: 09:00-17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Gniazdo nr 1
adres: ul. Bieniewicka 2 - Dzielnica Żoliborz
dzielnica: Żoliborz
telefon:
rodzaj oddziału: Gniazdo nr 2
adres: ul. Gajcego 7a
dzielnica: Bielany
telefon: 864-33-48
rodzaj oddziału: Gniazdo nr 3
adres: ul. Kasprowicza 31
dzielnica: Bielany
telefon: 864-21-13
rodzaj oddziału: Gniazdo nr 4
adres: ul. Syreny 5/7
dzielnica: Wola
telefon:
rodzaj oddziału: Gniazdo nr 5
adres: ul. Or-Ota 5
dzielnica: Żoliborz
telefon:

Osoby zarządzające organizacją

Małgorzata Poręba – prezes
Hanna Krupa – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1991
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2005
nr KRS: 0000114324
REGON: 012018002
nr konta bankowego: 591090101400000000030
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacji Organizacji Służebnych „Mazovia”
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 40
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
 1. pomocy społecznej dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych dzieci i rodzin;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
 1. działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. działalność informacyjną
 3. zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizacje zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających uzdolnienia wychowanków
 4. działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego
 5. działalność związaną ze sportem
 6. organizację turystyki i rekreacji
 7. pomoc społeczną
 8. organizację szkoleń dla pracowników Gniazd
Działamy od 1990 roku na terenie Warszawy. W maju 2003 roku podczas Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o rozszerzeniu obszaru oddziaływań organizacji na teren całego kraju. Obecnie funkcjonuje 13 naszych świetlic Gniazd, z których 10 znajduje się w Warszawie, w dzielnicach: Żoliborz, Bielany, Mokotów, Wola i Bemowo, pozawarszawskie świetlice znajdują się w Mrągowie, Sławkowie oraz Sulejówku. W skład Zarządu i Kadry Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo” wchodzą ludzie, którzy dzięki swojemu społecznemu zaangażowaniu i trosce o każde dziecko, przyczyniają się do poprawy sytuacji naszych wychowanków. Prezesem jest znana aktorka Alina Janowska-Zabłocka – założycielka Stowarzyszenia, która z prawdziwą pasją patronuje i czuwa nad jego działalnością. Gniazda to placówki wsparcia dziennego – świetlice profilaktyczne – wychowawcze i terapeutyczne. Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami oraz współpraca ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne realizowane w naszych świetlicach. Gniazdo to miejsce, gdzie wzmacniamy siły i zdrowie psychiczne, a także fizyczne dzieci. W świetlicy jest czas na wspólną zabawę, naukę, pomoc, na tworzenie zdrowej więzi rówieśniczej i naprawę złego wpływu rodzin. Obejmujemy w placówkach codziennie opieką wychowawczą około 400 dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Dzieci przyjmujemy bez względu na miejsce zamieszkania. Nie jest potrzebne żadne skierowanie, wystarczy dobra wola zainteresowanego i zgoda Rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. Gniazda w swoim założeniu nie zastępują rodziny, lecz wspomagają ją, aby ta stała się bardziej wydolna wychowawczo i dążyła do stworzenia dziecku warunków prawidłowego rozwoju.