Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 06.06.2008 r.

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: I piętro bez windy

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • organizowanie czasu wolnego
 • opieka pozaszkolna

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

STRES — PSYCHOEDUKACJA- ZDROWIE PSYCHICZNE

rodzaj pomocy: Działania w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie poprzez: prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. W Ośrodku "Przywróceni życiu" udzielane są porady indywidualne: psychologiczne i prawne. Organizowane są grupy samopomocowe oraz kursy szkoleniowe, a także zajęcia w Sekcji Sportowej.
Realizowany program w 2008 r. ma na celu:
- przywracanie prawidłowego procesu samorealizacji, będącego warunkiem zdrowia psychicznego,
- pomoc w ustaleniu właściwej hierarchii wartości,
psychologiczne i społeczne wyjaśnienie problemów i omawiane sposobów radzenia sobie z nim,
- trening antystresowy,
dostosowanie wiedzy, pozwalającej skutecznie ochronić się przed psychomanipulacją,
- psychoedukacja /grupy nauczycieli i innnych grup zawodowych/ — psychologiczne i społeczne wyjaśnianie problemów oraz omawianie sposobów radzenia sobie z nim,
- konsultacje psychologiczne.
Program dofinansowany przez Biuro Polityki Zdrowotnej.
adresaci pomocy: Program ma na celu zabezpieczenie najsłabszych członków rodziny, najbardziej narażonych na agresję bezpośrednią i nieodwracalne anomalia rozwojowe.
miejsce: Ośrodek
specjaliści: Własna placówka, szkoły.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Targowa 59 lok.16
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 818-65-99, 818-05-49
fax: -
e-mail: pthp@tlen.pl
WWW: pthp.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-14:00
czwartek: 09:00-14:00
piątek: 09:00-14:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Andrzej Bałandynowicz – prezes
Zenon Ukleja – wiceprezes
Marzena Binczycka-Anholcer – wiceprezes

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1948
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000189430
REGON: 000807620
nr konta bankowego: 44116022020000000055156637
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. ochrona i rozwój zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i społeczeństwa w Polsce
 2. dążenie do wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju osobowości przez stworzenie warunków kadrowych, prawnych i socjalnych
 3. umacnianie więzi rodziny oraz wspólnoty pozytywnych stosunków międzyludzkich i postaw prospołecznych, drogą wychowania w duchu patriotyzmu, prawdy, suwerenności i szacunku
 4. rozwijanie i upowszechnianie właściwej hierarchii wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez publikacje, szkolenie i środki masowego przekazu dla stworzenia ruchu społecznej służby samopomocy
 5. inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie higieny psychicznej
 6. inspirowanie dyskusji naukowych w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowań Towarzystwa, a zarazem żywotnych dla społeczeństwa
 7. współdziałanie z instytucjami państwowymi i społecznymi, towarzystwami naukowymi, oświaty, wychowania, kultury i sprawiedliwości, zwłaszcza w rozwiązywaniu zagadnień zdrowia psychicznego i moralnego
 8. organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji krajowych i regionalnych
 9. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, badawczych, eksperymentalnych i konsultacyjnych w zakresie higieny psychicznej, a także placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym jak również placówek wykonujących usługi w zakresie opieki społecznej i wychowawczej oraz różnych form szkolenia i dokształcania kursowego po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu
 10. tworzenie sekcji i zespołów problemowych, skupiających specjalistów z jednej dyscypliny naukowej lub zainteresowanych określoną problematyką, związaną z działalnością Towarzystwa
 11. powoływanie komisji, komitetów i ośrodków do przeprowadzania działań organizacyjnych, popularyzatorskich, szkoleniowych i naukowo-badawczych
 12. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami popularno-naukowej działalności wydawniczej i odczytowej w zakresie higieny psychicznej, inicjowanie audycji radiowych, telewizyjnych, nagrań kasetowych, wydawnictwo plakatów, ulotek itp.
 13. współpraca z instytucjami i organizacjami w innych krajach, a także międzynarodowymi zajmującymi się analogicznymi lub pokrewnymi problemami, w szczególności zaś Światową Federacją Zdrowia Psychicznego, której Towarzystwo jest jednym z Członków-Założycieli
 14. organizowanie co trzy lata zjazdów naukowych higieny psychicznej
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej powstało w 1948 roku, reaktywowane przez Polską Akademię Nauk jako Towarzystwo Naukowe. Bezpośrednim prekursorem Towarzystwa była Liga Higieny Psychicznej – społeczna organizacja ruchu psychohigienicznego. Inicjatorem powstania Towarzystwa był prof. Kazimierz Dąbrowski. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego jednostki, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój. Wprowadziło pojęcie interdyscyplinarności i wielopoziomowości rozwoju w oparciu o teorię dezintegracji pozytywnej prof. Kazimierz Dąbrowskiego. Jednym z najbardziej aktualnych we współczesnym świecie zagadnień niosących wielki niepokój, a zarazem jedyną realną nadzieję, jest zagadnienie spełnienia aspiracji człowieka w pełni dojrzałego, zdolnego do harmonijnego, a zarazem twórczego współżycia ze społeczeństwem. Wychowanie społeczeństwa w duchu wzajemnej życzliwości i zrozumienia może być doskonałym antidotum na różnorodne lęki, niepokoje i strach, jakim opanowane jest społeczeństwo. W 1948 roku w Londynie powstała Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego, której Towarzystwo jest jednym z członków – założycieli. Cele zawarte w Statucie, Towarzystwo na przestrzeni dziesiątków lat, realizuje łącząc teoretyczne osiągnięcia nauki z działalnością praktyczną. Otóż w 1977 roku w wyniku długotrwałych zabiegów, prof. Kazimierz Dąbrowski powołał do życia Ośrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych. Ośrodek pełnił funkcje profilaktyczne i konsultacyjne w stosunku do osób znerwicowanych, sfrustrowanych, zaburzonych emocjonalnie, konfliktowych, które zazwyczaj nie znajdowały pomocy w ramach lecznictwa powszechnego. W 1990 roku z inicjatywy prof. B. Holysta powstał Ośrodek „Przywroceni życiu”, przyjmując nazwę od tytułu jego książki. Ośrodek został założony w celu niesienia pomocy osobom w kryzysowych sytuacjach życiowych. Formy pomocy w Ośrodku polegają na: udzielaniu porad w rozwiązywaniu problemów życiowych, stosowaniu terapii podtrzymującej, prowadzeniu konsultacji dla rodzin. Osoby zainteresowane to: jednostki dorosłe znajdujące się w krytycznej sytuacji życiowej, dotyczącej zaburzeń środowiska: zewnętrznego (konflikty rodzinne, zawodowe, patologiczne stosunki międzyludzkie, bezradność spowodowana brakiem edukacji obywatelskiej, trudną sytuacją socjalną) lub wewnętrznego (zaburzeń psychosomatycznych, charakterologicznych, rozwojowych). W 1999 roku powołano Psychologiczną Poradnię Anonimową dla Rodziców i Młodzieży. Głównym jej zadaniem jest troska o rozwój dojrzałej osobowości człowieka. Praca z pacjentami zmierza do obiektywnego wglądu we własne życie, do samorealizacji oraz poprawy funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. W szerokim zakresie działania należy wymienić: opiekę nad rodzinami dysfunkcyjnymi, młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożoną alkoholizmem, diagnostykę psychologiczną, badanie osobowości oraz psychoterapię integrującą i podtrzymującą. Zarząd Główny PTHP opracował i wydał w 1994 roku Kartę Zdrowia Psychicznego. Stanowi ona zbiór zasad prawidłowego funkcjonowania psychiki człowieka, wytycza ogólny kierunek promocji zdrowia psychicznego. Działalność Towarzystwa to również organizowanie konferencji naukowych, średnio – 2 rocznie. Poza tym Towarzystwo jako placówka naukowo-społeczna prowadziło wiele badań naukowych, dotyczących różnorodnych aspektów zdrowia psychicznego, np. ocena kondycji psychicznej społeczeństwa polskiego, strach przed przestępczością, stosunek społeczeństwa do zagadnień samobójstwa. PTHP prowadzi także popularno-naukową działalność wydawniczą. Jego dorobek to wydane ponad 60 publikacji książkowych, np. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Przemoc jako zjawisko społeczne, Człowiek w sytuacji trudnej, Samobójstwo. We wrześniu 2004 roku PTHP uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Powołano Sekcję Sportową oraz Sekcję ds. Zagrożeń Psychologicznych i Psychomanipulacji. W 2007 r zorganizowano konferencję naukową na temat \\\"Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne\\\". Powstał portal: www.stopmanipulacji.pl Od 2005 roku do chwili obecnej prowadzony jest modelowy Program Teaching Family. Jest to koncepcja wsparta na modelu terapeutycznym, w którym oddziaływania resocjalizacyjne odpowiadają założeniom terapii behawioralnej i jako taka realizuje podstawowe cele tej terapii, to znaczy poprzez wyrównywanie braków w zachowaniu się, elininowaniu negatywneych cech postępowania oraz wzmocnieniu kontroli własnego życia, prowadzi do ponownej socjalizacji młodzieży.Integralną część programu stanowi program sportowy.Doświadczenia POlskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej realizującego program w systemie stacjonarnego oddziaływania na młodzież, są pozytywne i zaświadczają o korzystneych zmianach osobowościowych podopiecznych w kierunku wykształcenia zachowań uwolnionych od agresji i przemocy na wzór zachowań prospołecznych.