Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 10.07.2008 r.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: usytuowanie lokali na parterze

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • leczenie somatyczne
 • leczenie psychiatryczne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • leczenie somatyczne
 • leczenie psychiatryczne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • opieka pozaszkolna

— inni:

 • opieka pozaszkolna

Edukacja w zakresie polityki narkotykowej i strategii rozwiązywania problemów na poziomie wojewódzkim

rodzaj pomocy: Szkolenie (wykłady i warsztaty) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom — w dwóch edycjach (wiosenna i jesienna) — ok.1000 osób w ciągu roku
adresaci pomocy: dzieci, młodzież, dorośli
miejsce: Warszawa — szkoły, placówki wychowawcze, szkoły wyższe, siedziba PTZN
specjaliści: Lidia Woć — pedagog, wykładowca,Anna Kuciak — pedagog, wykładowca, Jerzy Fiałkiewicz — pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Rówieśnicza edukacja zdrowotna

rodzaj pomocy: Program liderów młodzieżowych — zajęcia edukacyjne, warsztatowe, elementy treningów, zajęcia grup zadaniowych
adresaci pomocy: młodzież szkolna i studenci
miejsce: własna placówka
specjaliści: Anna Kuciak — pedagog, koordynator, prowadzący zajęcia
Izolda Gruchal — magister resocjalizacji, prowadzący zajęcia
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin

rodzaj pomocy: Prowadzenie poradnictwa, konsultacji dla zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,
Grupa dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami
adresaci pomocy: dzieci, młodzież, dorośli — obszar województwa
miejsce: własna placówka
specjaliści: Jerzy Fiałkiewicz — pedagog, koordynator
Anna Kuciak — pedagog, porady, konsultacje
Izolda Gruchal — magister resocjalizacji, porady, konsultacje, grupa dla rodziców, Małgorzata Saks — konsultant
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Program psychoterapii w zakresie leczenia osób uzależnionych od używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin — mieszkańców Warszawy

rodzaj pomocy: Program psychoterapii ambulatoryjnej
Psychoedukacyjna grupa dla rodziców osób uzależnionych
Terapia stacjonarna w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym PTZN w Wólce Przybojewskiej
adresaci pomocy: młodzież, rodziny
miejsce: własna placówka
specjaliści: Jerzy Fiałkiewicz — pedagog, koordynator
Anna Kuciak — pedagog, porady, konsultacje
Izolda Gruchal — magister resocjalizacji, porady, konsultacje, terapia
Lidia Woć — pedagog, porady, konsultacje, terapia
Elżbieta Pawłosek — specjalista terapii uzależnień
Wojciech Ciećwierz — specjalista terapii uzależnień
Barbara Ciećwierz – pedagog, w trakcie certyfikacji, Krzysztof Dziewulak -specjalista terapii uzależnień, Izabela Nowosad — lekarz psychiatra
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

rodzaj pomocy: poradnictwo i konsukltacje, psychoedukacyjny program „Jestem czysty” dla osób eksperymenyujących, grupa dla rodziców
adresaci pomocy: młodzież do 18 roku życia, rodzice, wychowawcy placówek socjoterapeutycznych
miejsce: własna placówka, MOW, MOS
specjaliści: Andrzej Majcher, specjalista, Anna Szwed — specjalista, nna Kuciak — pedagog, Lidia Woć — pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Chmielna 10A lok. 21
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 827-22-43, 828-26-73
fax: 827-22-43
e-mail: tznbiuro@wa.home.pl
WWW: ptzn.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-19:00
wtorek: 09:00-19:00
środa: 09:00-19:00
czwartek: 09:00-19:00
piątek: 09:00-19:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Biuro Zarządu Głównego PTZN
adres: ul. Chmielna 10 a/21, 00-020 Warszawa
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 827-22-43, 828-26-73
rodzaj oddziału: Ośrodek Profilaktyki Uzależnień PTZN
adres: ul. Chmielna 10 a/21, 00-020 Warszawa
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 827-22-43, 828-26-73

Osoby zarządzające organizacją

Anna Kuciak – przewodniczący Zarządu Głównego
prof. dr hab. Józef Kocur – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
Robert Rejniak – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1989
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000139972
REGON: 001267024
nr konta bankowego: 41102011560000760200068148
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 300
Cele statutowe: 1. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności . 2. Do zadań Towarzystwa należy m.in.: a) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień, szczególnie od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz możliwościach przeciwdziałania tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; b) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w krajach Unii Europejskiej, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności; c) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych; d) przedstawianie organom administracji rządowej i samorządowej wyników działalności społecznej, wskazywanie potrzeb i trudności w przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz w ograniczaniu szkód związanych z ich używaniem; e) występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, rządowych i samorządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po przebytej rehabilitacji i resocjalizacji; f) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami społecznymi i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności krajów Unii Europejskiej, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej poprzez organizowanie różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych w celu przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych; g) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, resocjalizację i zwalczanie przestępstw wynikających z uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych w celu ograniczania zjawiska uzależnień oraz wszechstronnej pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych tj. z zaburzeniami psychicznymi oraz zabezpieczenia osób używających substancji psychoaktywnych przed ich wykluczeniem społecznym poprzez redukcję bezrobocia; h) inicjowanie uchwalania aktów prawnych i opiniowania ich projektów zmierzających do ograniczenia uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych; i) ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy; j) inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych Towarzystwa; 3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i wspierać ruchy pozarządowe określonych celami i zadaniami wynikającymi z niniejszego statutu. 4. W tym samym zakresie Towarzystwo może działać na rzecz inicjatyw ruchu obywatelskiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 5. Towarzystwo może prowadzić szkolenia, przedmiotem których będą problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym może uczestniczyć w prowadzonych programach certyfikacji w ramach szkoleń zlecanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie działania skierowane do różnych grup odbiorców mają charakter nieodpłatny, za wyjątkiem szkoleń specjalistycznych (zadania zlecane przez administrację publiczną).
PTZN - wcześniej - Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - powstało w latach 80-tych jako organizacja społeczna, ukierunkowana na edukację szerokich grup zawodowych i rodziców, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych. W kolejnych latach poszerzało swoją działalność o punkty konsultacyjne, poradnie, oddziały stacjonarne i dzienne leczenia uzależnień, szkolenia.