Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Stowarzyszenie „Parafiada” im. Św. Józefa Kalasancjusza

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: obozy parafiadowe: w przypadku ubiegania się o dofinansowanie — zaświadczenie z OPS lub zaświadczenie o dochodach
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ułatwienia dla osób poruszających się na wózkach

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • stypendia, nagrody
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • opieka pozaszkolna

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • stypendia, nagrody
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • opieka pozaszkolna

Parafiada — program edukacyjno-wychowawczy

rodzaj pomocy: Rozbudowany projekt działający w myśl antycznej triady Stadion-Teatr-Świątynia czyli wychowanie i edukacja poprzez sport, kulturę i naukę oraz rozwój duchowy. Działania realizowane w ramach tego projektu dostosowane są do potrzeb grup środowiskowych, a ich realizacja odbywa się etapami, metodą współzawodnictwa, konkursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, festynów, na wielu poziomach zaczynając od gminy poprzez powiat, województwo aż do krajowego, a w końcowej fazie międzynarodowego.
Programowy kalendarz działań Parafiady na rok 2005/2006 obejmuje między innymi: lokalne i regionalne etapy Parafiady rozgrywane na poziomie szkół, parafii i diecezji. Zwieńczeniem programu są finały XVIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w dniach od 1 do 9 lipca oraz letnie i zimowe turnusy parafiadowe — 2 tygodniowe obozy młodzieżowe realizowane w kilkunastu ośrodkach wypoczynkowych na terenie Polski i zagranicy.
adresaci pomocy: dzieci i młodzież, z ukierunkowaniem na środowiska niezamożne, rodziny dysfunkcyjne, liderzy formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych, wychowawcy
miejsce: szkoły, kluby sportowe, parafie, domy kultury,
specjaliści: Michał Araszkiewicz — pracownik etatowy, koordynator projektów/rzecznik prasowy.
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Moja Mała Ojczyzna

rodzaj pomocy: Program ma na celu pozyskanie wiedzy nt. „Moja mała ojczyzna” poprzez wykłady, spotkania, warsztaty, dyskusje pod okiem przewodników warszawskich, nauczycieli historii i kombatantów (zajęcia w różnych miejscach Stolicy), a także pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowiedzialności za „swoją małą Ojczyznę”. Uczestnictwo w programie przygotuje około 100 osób do czynnego włączenia się w okresie od 20 czerwca do 5 lipca 2005 w zadanie ukazania "piękna i bogactwa Warszawy" ponad 1.800 rówieśnikom z rodzin polskich na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Słowacji, w tym z całej Polski (uczestnikom Finałów XVII Międzynarodowej Parafiady).
adresaci pomocy: Młodzież z warszawskich szkół wszystkich poziomów nauczania, przedstawicieli parafii, ośrodków szkolno—wychowawczych, domów dziecka, świetlic oraz innych ośrodków młodzieżowych z terenu m. st. Warszawy
miejsce: Warszawa
specjaliści: Monika Karda, pracownik etatowy, koordynator projektów
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Młodzieżowe Wrota Nadziei

rodzaj pomocy: Celem programu jest właściwy rozwój młodego pokolenia, promocja zdrowego stylu życia, uświadamianie źródeł i przyczyn zagrożenia zjawiskiem uzależniania od narkotyków, papierosów, alkoholu, grup psychomanipulacyjnych i Internetu, zaangażowanie młodego pokolenia w przeciwdziałanie zjawiskom patologii i uzależnień w środowisku lokalnym, w tym w grupach rówieśniczych, a także prowadzenie pozytywnych działań wśród młodzieży, w tym pochodzącej ze środowisk zagrożonych i patologicznych, poprzez artystyczne formy wyrazu: teatr, kabaret oraz sztuki plastyczne.
adresaci pomocy: zespoły artystyczne, muzyczne, plastyczne oraz soliści reprezentujący szkoły, parafie, domy kultury, domy dziecka, kluby, świetlice, stowarzyszenia. Uczestnikami festiwalu nie mogą być osoby zawodowo związane z teatrem, filmem, estradą, radiem, TV.
miejsce: własna placówka oraz szkoły, domy parafialne, kluby kultury
specjaliści: pierwsza edycja programu — w fazie realizacji i rekrutowania/tworzenia zespołu.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

wolontariat międzynarodowy

rodzaj pomocy: program ma na celu stworzenie zagranicznym wolontariuszom możliwości zapoznania się z ideą wychowawczą parafiadowej triady, poprzez aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do projektów.
Natomiast wolontariusze z kraju będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje wychowawcze działając w projektach partnerskich organizacji.
adresaci pomocy: zagraniczni i krajowi partnerzy programu Parafiada
miejsce: biuro Parafiadowe w Warszawie oraz kraje partnerskie takie jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja oraz Europa Zachodnia
specjaliści: pierwsza edycja programu — w fazie realizacji i rekrutowania/tworzenia zespołu.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

pozaszkolne zajęcia sportowe

rodzaj pomocy: konkursy, zawody i rozgrywki sportowe,
adresaci pomocy: dzieci i młodzież szkolna różnych poziomów nauczania
miejsce: Własna placówka, szkoły, domu kultury, domy parafialne
specjaliści: kwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy sportowi.
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Gwintowa 3
dzielnica: Mokotów
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 651-07-01
fax: 22 651-08-71
e-mail: parafiada@pijarzy.pl, eyes@parafiada.pl
WWW: www.parafiada.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-17:00
wtorek: 08:00-17:00
środa: 08:00-17:00
czwartek: 08:00-17:00
piątek: 08:00-17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Józef Joniec SchP – prezes
Mariusz Koszuta – sekretarz
Katarzyna Mazela – członek Zarządu

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2002
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000124134
REGON: 010476580
nr konta bankowego: 76203000451110000000020950
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: FICEP - Międzynarodowa Federacja Katolickich Organizacji Sportowych, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie:
 • szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie „wzrastania” dzieci i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans
 • działalności charytatywnej
 • współtworzenia systemu wychowawczo-społecznego, który pozwalałby odnaleźć się każdemu człowiekowi we wspólnocie parafialnej tak, aby mógł osobiście odkryć Chrystusa jako „Drogę, Prawdę i Życie”, a Kościół jako żywą Wspólnotę
 • szeroko pojętej integracji grup, środowisk, ruchów, z pełnym zachowaniem ich tożsamości, w tym mniejszości narodowych
 • inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
 • ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień
 • budzenia i wzmacniania więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własne środowisko oraz podejmowane w nim działania
 • edukacji, oświaty, wychowania i nauki
 • udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalno-sportowo-religijnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • podtrzymywanie i ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości
 • propagowanie i umacnianie zdrowych, chrześcijańskich zasad współzawodnictwa
 • wspieranie misji pijarskich w świecie
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji oraz przeciwdziałania bezrobociu
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
Stowarzyszenie Parafiada powstało w roku 1992 z inicjatywy Zakonu Ojców Pijarów. Realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej. Czynne uczestniczenie w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować tożsamość, a jednocześnie integruje go ze środowiskiem sprawiło, że Stowarzyszenie Parafiada stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, która wpisana została do kalendarza imprez Ministerstwa Edukacji Narodowej jako międzynarodowe spotkanie o charakterze sportowo-kulturalno-religijnym. W historię ruchu i działań parafiadowych nieodłącznie wpisują się także organizowane przez Stowarzyszenie obozy zarówno letnie, jak i zimowe czy też polonijne, połączone także z międzynarodową wymianą młodzieży. Parafiada jest laureatem konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono 2003 w kategorii inicjatyw edukacyjnych, a Stowarzyszenie za osiągnięcia w dziedzinie promocji człowieka, pracy charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej zostało nagrodzone TOTUS’em 2004. Są to bez wątpienia chlubne aspekty działalności Stowarzyszenia.