Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 09.06.2008 r.

Stowarzyszenie Aslan

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdu dla wózków

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie psychiatryczne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • żywność, posiłki

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • leczenie psychiatryczne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • żywność, posiłki
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • żywność, posiłki

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • żywność, posiłki

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

rodzaj pomocy: Rodzaj działań przy realizacji zadania:
– poradnictwo psychologiczne,
– poradnictwo pedagogiczne,
– pomoc psychiatryczna,
– specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży,
– terapia rodzin,
– pomoc prawna,
– prowadzenie edukacji prozdrowotnej i działań związanych z profilaktyką poprzez zajęcia klubowe.
adresaci pomocy: Dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat – mieszkańcy Warszawy (dzieci z dzielnic Śródmieście i Wola; młodzież – cała Warszawa) oraz ich rodziny.
miejsce: Lokal Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie.
specjaliści: -Radzisława Różycka – mgr psychologii,
-Maria Piszczek – dr psychologii,
-Karolina Kozanecka – mgr psychologii,
-Katarzyna Białek – mgr psychologii,
-Katarzyna Brażyńska – mgr prawa, studentka psychologii,
-Katarzyna Górnicka – mgr pedagogiki,
-Katarzyna Przyborowska – prawnik,
-Robert Naumiuk — lekarz psychiatra.
-Krzysztof Kraszewski – mgr filozofii, nauczyciel muzyki,
-Jarosław Grochowski – mgr pedagogiki, instruktor gry na bębnach,
-Maria Strzemieczna – studentka ISNS, absolwentka szkolenia dla liderów grup samopomocy i wsparcia,
-Barbara Ciecierska – mgr polonistyki, absolwentka szkolenia dla liderów grup samopomocy i wsparcia,
-Marcin Król – mgr pedagogiki, studia podyplomowe,
-Marcin Longa – absolwent szkolenia grup samopomocy i wsparcia, kursów dotyczących pracy z ofiarami przemocy,
-Małgorzata Liwanowska-Marcińczak – księgowa.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Program Profilaktyczny ASLAN

rodzaj pomocy: Celem programu jest pomoc młodym ludziom w wieku (7-23 lat) z rodzin dysfunkcyjnych w niwelowaniu negatywnych skutków wzrastania w niekorzystnym środowisku domowym oraz stworzenie dla nich propozycji zdrowego, twórczego życia.
adresaci pomocy: Dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat – mieszkańcy Warszawy (dzieci z dzielnic Śródmieście i Wola; młodzież – cała Warszawa) oraz ich rodziny.
miejsce: Lokal Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie.
specjaliści: Radzisława Różycka – mgr psychologii,
Katarzyna Górnicka — mgr pedagogiki,
Małgorzata Liwanowska-Marcińczak — księgowa.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Prowadzenie grup socjoterapeutycznych.

rodzaj pomocy: Cele szczegółowe to:
-stworzenie oparcia emocjonalnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
-przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrastania w rodzinie patologicznej,
-poznanie przez dzieci atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
-lepsze funkcjonowanie dzieci w kontaktach z rówieśnikami, dorosłymi oraz w sytuacjach zadaniowych
adresaci pomocy: Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w wieku 10 – 12 lat) z terenu dzielnicy Wola.
miejsce: Lokal Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie.
specjaliści: Katarzyna Górnicka — mgr pedagogiki;
Marcin Król — mgr pedagogiki.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

PROFILAKTYKA SPOŁECZNEGO WYKLUCZENIA ORAZ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO WZROSTU SPOŁECZNEJ ZARADNOŚCI MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH.

rodzaj pomocy: Celem zadania jest wyposażenie młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w umiejętności sprzyjające wzrostowi ich zaradności i integracji społecznej.
adresaci pomocy: Młodzież w wieku 16 – 21 lat z rodzin dysfunkcyjnych z Warszawy i powiatu warszawskiego.
miejsce: Lokal Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie.
specjaliści: -Radzisława Różycka – mgr psychologii, terapeuta, trener rekomendowany przez PTP,
-Maria Piszczek – dr psychologii, autorka licznych publikacji dotyczących terapii dzieci i młodzieży,
-Agnieszka Wilkaniec – mgr psychologii, psychoterapeutka,
-Katarzyna Brażyńska – mgr prawa, studentka psychologii, uczestniczka szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji,
-Katarzyna Przyborowska – prawnik,
-Karol Furmanik – mgr psychologii,
-Małgorzata Liwanowska-Marcińczak – księgowa.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Nowolipie 17
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 636-49-12, 636-49-04
fax: 22 636-49-12
e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
WWW: www.aslan.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-20:00
wtorek: 09:00-20:00
środa: 09:00-20:00
czwartek: 09:00-20:00
piątek: 09:00-20:00
sobota: 10:00-20:00
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Nowolipie 17
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 636-49-12, 636-49-04
fax: 22 636-49-12

Osoby zarządzające organizacją

Radzisława Różycka – Przewodnicząca
Marcin Longa – Skarbnik
Katarzyna Górnicka – Sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1994
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2005
nr KRS: 0000048117
REGON: 010662420
nr konta bankowego: 78114010100000577536001001
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacja „Mazowia”
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 15
 1. udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 3. pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu
 4. przeciwdziałanie skutkom wzrastania dzieci i młodzieży w rodzinie dysfunkcyjnej oraz zapobieganie ich poczuciu bezradności i osamotnienia
 5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka
 6. ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 7. inicjowanie i organizowanie działań promujących zdrowy styl życia, twórczą aktywność, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek
 8. upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umożliwiających dzieciom i młodzieży uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska
 9. stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz rówieśników z podobnymi problemami
 10. doskonalenie i wspieranie działalności liderów młodzieżowych grup samopomocy oraz wolontariuszy
Stowarzyszenie ASLAN działa nieformalnie od 1993 roku, a zostało zarejestrowane 14 kwietnia 1994 r. Zostało ono założone przez psychologów, pedagogów oraz młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, która przeszła przez własną terapię, a następnie ukończyła w latach 1991– 1993 cykl zajęć przewidzianych w autorskim programie Radzisławy Różyckiej „Szkolenie młodzieżowych liderów grup samopomocy”. Od momentu zarejestrowania Stowarzyszenie realizuje własne programy terapeutyczne i samopomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzin. Od 1999 roku przy Stowarzyszeniu działa Centrum Pomocy Rodzinie – Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse powstałe w drodze konkursu ogłoszonego przez Biuro ówczesnego Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Zadaniem Centrum jest udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej (np. możliwość zamieszkania w hostelu) młodzieży znajdującej się w sytuacjach kryzysowych.